Långsiktig säkerhetsutveckling

Många av de svenska kärnkraftverken har drivits uppåt 40 år och kommer troligtvis att drivas under ytterligare en tid. Därför är den långsiktiga säkerheten viktig. 2012 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten en analys där vi beskrev vad kärnkraftsbolagen måste göra för att verken ska vara säkra på lång sikt. 2016 redovisade vi vad vi har gjort eller planerar att göra för att säkerställa att vi i vår tillsyn bedömer hur kärnkraftverken lever upp till dagens säkerhetskrav.

Analysen från 2012 visar att det är möjligt för de svenska kärnkraftverken att ha en god, långsiktig säkerhet. Kraftbolagen måste dock genomföra säkerhetsförbättringar för att vara fortsatt säkra. De måste också stärka sin kontroll och sitt underhåll av reaktorerna. Dessutom ska Strålsäkerhetsmyndigheten se över sina regler och krav på långsiktig säkerhet. Analysen sammanfattas under rubrikerna nedan. Under rubrik 2. beskriver vi 2016 års redovisning.

1. Säkerhetsförbättringar av kärnkraftreaktorerna

I rapporten konstaterar vi att kärnkraftverken är i behov av modernisering för att fortsätta vara säkra. Ett sådant moderniseringsarbete pågår sedan ett antal år. Bland annat byts gammal teknik ut mot ny, anläggningarna får nya säkerhetssystem och utbildningen av personalen ses över.

Moderniseringarna har tagit lång tid och pågått över flera år. De flesta av kärnkraftverken är i huvudsak färdiga med sina moderniseringar.

2. Säkerhet för åldrande kärnkraftsreaktorer

När de svenska kärnkraftverken byggdes planerade man för att de skulle drivas i cirka 40 år. I dag är samtliga verk äldre än 30 år. Kärnkraftsbolagen vill driva vissa av dem i ytterligare ett par decennier. Därför kräver Strålsäkerhetsmyndigheten av kraftbolagen att de tar fram särskilda program för att kärnkraftverken ska vara fortsatt säkra.

Vi kommer att kräva att kärnkraftverken stärker sin kontroll och sitt underhåll av reaktordelar och system som ska drivas längre än 40 år. Kraven på detta får större betydelse ju äldre anläggningarna blir.

Just nu genomför Strålsäkerhetsmyndigheten inspektioner vid kärnkraftverken. De kommer att pågå under flera år framöver.

2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att redovisa vad vi har gjort eller planerar att göra för att säkerställa att vi i vår tillsyn gör bedömningar av hur kärnkraftverken – som drivs eller avses att drivas längre än den ursprungligt analyserade drifttiden – lever upp till dagens säkerhetskrav.

Uppdraget redovisades i november 2016. I redovisningen beskriver vi de tillsynsinsatser vi har gjort och planerar att genomföra. Även resultat, volymer och kostnader framgår.

3. Regler och tillsyn kring reaktorsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndighetens regler och tillsyn när det gäller reaktorsäkerhet fungerar idag väl. De stämmer bra överrens med internationell standard och praxis, men behöver dock fortfarande utvecklas. Myndighetens regler behöver bli mer heltäckande och det måste vara tydligare vad kraven i regelverken innebär.

Därför pågår nu en översyn av våra regler. Samtidigt vidareutvecklas arbetet med tillsynen av kärnkraftsreaktorer.

Utredningsrapporter och underlag