Vårt arbete med stresstester

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima 2011 beslutade EU:s ministerråd att alla EU-länder skulle genomföra så kallade stresstester. I dem undersökte kärnkraftverken hur de klarar stora påfrestningar, som till exempel översvämningar och kraftiga jordbävningar.

2011 drabbades japanska Fukushima av en stor kärnkraftsolycka. Efter olyckan bestämde EU:s ministerråd att alla EU-länder skulle se över säkerheten vid sina kärnkraftverk.

Översynen kallades stresstester och gick ut på att i teorin ta reda på hur kärnkraftverken skulle klara stora påfrestningar. Det handlade bland annat om naturkatastrofer, liknande de som orsakade olyckan i Fukushima. Den svenska regeringen beslutade att även det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) skulle stresstestas.

Efter stresstesterna var myndigheten skyldig att lämna in nationella handlingsplaner till ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), som är den europeiska kommissionens organ för samverkan mellan nationella myndigheter inom EU och som vid behov också ger kommissionen råd.

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade in en första handlingsplan till ENSREG 2012 och en andra, uppdaterad handlingsplan i slutet på 2014.

Det här undersökte stresstesterna

I stresstesterna undersöktes vad som händer om en mycket allvarlig jordbävning eller översvämning inträffar och därmed slår ut all elkraft och/eller kylning. I stresstesterna ingick även att undersöka hur kärnkraftverkens haveriberedskap fungerar när en riktigt stor katastrof inträffar. Man tänkte sig att flera reaktorer hade slagits ut samtidigt och att omgivningarna runt kärnkraftverken, exempelvis vägar och samhällen, förstörts.

Det fanns inte några särskilda krav på vad anläggningarna skulle klara. Anläggningarna blev därför varken godkända eller underkända. Däremot krävde Strålsäkerhetsmyndigheten att kärnkraftverken skulle lämna in åtgärdsplaner till myndigheten, där de redovisar hur de ska arbeta för att höja sin säkerhet.

Internationell granskning och uppföljning

När Strålsäkerhetsmyndigheten hade granskat kärnkraftverkens och Clabs analyser av stresstesterna lämnade vi en rapport till regeringen.

  • Den 31 december 2011 lämnade vi en svensk nationell rapport till kärnenergiorganet ENSREG (European Nuclear Safety Regulatory Group) med resultaten från kärnkraftverkens stresstester.
  • Den 21 december 2012 lämnade vi en svensk nationell handlingsplan till ENSREG.
  • Den 22-16 april 2013 deltog Strålsäkerhetsmyndigheten i en workshop i Bryssel tillsammans med övriga europeiska kärnkraftsnationer. Var och en av länderna presenterade sin handlingsplan, medan övriga ställde frågor.
  • Den 30 december 2014 lämnade myndigheten in sin andra, uppdaterade nationella handlingsplan till ENSREG. I den uppdaterade handlingsplanen beskrivs hur kärnkraftverken har uppdaterat sitt säkerhetsarbete sedan den första planen lämnades in 2012. Den uppdaterade handlingsplanen presenterades vid ytterligare en workshop i april 2015.

I ENSREG:s arbetsprogram ingår att göra ytterligare uppföljningar av hur medlemsländerna genomför de åtgärder som beslutades efter stresstesterna. Varje berört land ska innan utgången av 2017 inkomma med en redovisning av läget till ENSREG, och därefter inkomma med en ny redovisning vart annat år till dess att alla åtgärder har genomförts.