Vi bedriver tillsyn över kärntekniska anläggningar

Det är Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift att utöva tillsyn över alla typer av kärntekniska anläggningar. Det innebär att vi ser till att de som driver anläggningarna följer de lagar och föreskrifter om kärnsäkerhet och strålskydd som gäller.  Vår tillsyn består i att vi inspekterar anläggningarna, genomför verksamhetsbevakningar, granskar dokument och ansökningar samt genomför samlade strålsäkerhetsvärderingar av samtliga anläggningar.

Då vi utövar tillsyn över kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar undersöker vi att och hur tillståndshavarna som driver anläggningarna följer de lagar och föreskrifter som gäller inom strålsäkerhetsområdet. Inom ramen för tillsynen kan vi ställa specifika krav på åtgärder och vi driver på anläggningarnas säkerhetsarbete. Vi följer upp de händelser som inträffar i anläggningarna och varje år gör vi en samlad strålsäkerhetsvärdering av respektive anläggning.

Löpande tillsyn och särskild tillsyn

Vi utövar både löpande tillsyn och särskild tillsyn. Den löpande tillsynen innebär att vi regelbundet undersöker hur anläggningarna uppfyller våra krav på strålsäkerhet. Begreppet särskild tillsyn beskriver tillsyn som är särskilt anpassad till en viss speciell situation hos en tillståndshavare. Det kan handla om att tillståndshavaren har genomfört en större förändringar i verksamheten som innebär att myndigheten behöver följa upp verksamheten mer noggrant. Men det kan också handla om brister i verksamheten som är så allvarliga att myndigheten bedömer att extra tillsyn krävs.

Särskild tillsyn är ett beslut som Strålsäkerhetsmyndigheten fattar och som bland annat innebär att myndigheten avsätter extra resurser för att bedriva tillsynen. I den särskilda tillsynen ställer vi ofta krav på anläggningen att ta fram åtgärdsprogram som vi löpande följer upp. Dessutom gör vi speciella insatser om vi upptäcker särskilda problem.

Vi utövar också tillsyn över omfattande säkerhetsmoderniseringar vid kärnkraftverken för att kontrollera att de krav som myndigheten har ställt uppfylls. I denna tillsyn granskar vi konstruktionslösningar och analyser. Vi följer också upp hur om- och tillbyggnader görs i anläggningarna.

För varje kärnteknisk anläggning har vi en särskild samordnare som håller ihop vårt tillsynsarbete för den anläggningen. I vår tillsyn använder vi huvudsakligen fyra metoder för att kontrollera anläggningarnas säkerhetsarbete:

  • Inspektion
  • Verksamhetsbevakning
  • Granskning
  • Uppföljning av händelser

Inspektion

Inspektionen innebär att vi på plats undersöker hur tillståndshavarna uppfyller lagarnas och föreskrifternas krav inom olika områden. Detta gör vi genom att intervjua personal på anläggningarna och granska dokument.

För varje inspektion sätter vi ihop en grupp med olika kompetenser som kompletterar varandra beroende på inspektionens inriktning. Exempelvis behöver ofta tekniska experter och beteendevetare samarbeta i inspektionerna för att kunna ta hänsyn till hur de tekniska säkerhetsaspekterna samverkar med de mänskliga, och organisatoriska aspekterna.

Om vi upptäcker brister under en inspektion kan det exempelvis leda till att vi ålägger anläggningarna att genomföra vissa åtgärder och sedan rapportera om resultatet av åtgärderna till oss.

Verksamhetsbevakning

Vår verksamhetsbevakning innebär att vi samlar information om strålsäkerhetsarbetet på en anläggning. Vi tar del av rapporter, ansökningar och andra dokument från anläggningen. Vi för en dialog med personalen på anläggningen och med ledningen.

Den information som vi får in genom verksamhetsbevakningen ger oss en bild av hur anläggningarnas strålsäkerhetsarbete fungerar och den kan leda till att vi initierar ytterligare inspektioner och granskningar. Därmed ger bevakningen ett viktigt underlag till den årliga samlade strålsäkerhetsvärderingen och till kommande tillsynsinsatser.

Granskning

I vår granskning analyserar och bedömer vi underlag, rapporter, anmälningar och ansökningar från anläggningarna. Det kan till exempel gälla anmälningar om att bygga om i anläggningen eller förändra verksamheten, rapporter om säkerhetsåtgärder som tillståndshavaren har genomfört eller underlag för att bedöma orsaken till olika händelser.

Varje år kommer ett stort antal anmälningar, ansökningar och rapporter från anläggningarna. Vi går igenom dessa och väljer ut de som behöver granskas mer ingående av våra specialister. Det kan till exempel gälla en ändring som har stor säkerhetsmässig betydelse eller en ny oprövad konstruktionslösning. Det kan också gälla en större omorganisation av verksamheten vid en anläggning.

Uppföljning av händelser

Vår tillsyn omfattar också att följa upp händelser som har inträffat på en anläggning och som tillståndshavaren är skyldig att rapportera. Det gäller även när till exempel ett fel upptäcks i ett säkerhetssystem eller andra brister som är värda att rapportera ur ett säkerhetsperspektiv. Vi har en särskild grupp med olika kompetenser som går igenom och bedömer händelserna för att avgöra att anläggningarna utrett varför felen och bristerna uppkommit samt att åtgärder gjorts för att förhindra att de inträffar igen. Vi tittar också på om det finns gemensamma orsaker med tidigare händelser som har inträffat på anläggningen för att på så sätt kunna upptäcka återkommande brister i en viss typ av komponent eller i sättet att arbeta som kan utgöra ett säkerhetsproblem.

Vi bedömer från fall till fall om en händelse eller en upptäckt brist innebär att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Vi kan till exempel göra nya inspektioner, granskningar eller följa upp händelsen på något annat sätt.

Snabb verksamhetsbevakning

Om en händelse är mer allvarlig genomför vi en snabb verksamhetsbevakning. Det innebär att en grupp från Strålsäkerhetsmyndigheten besöker anläggningen för att få en egen bild av det som har hänt. Detta görs snabbt efter att information om händelsen inkommit till oss. I regel innebär det att gruppen åker redan dagen efter det inträffade. Tillståndshavaren har alltid i uppdrag att själva identifiera brister och åtgärda dessa efter en händelse.

Verksamhetsbevakningen är ett viktigt underlag för vår bedömningar av de analyser, utredningar och åtgärder som anläggningen genomför.

Vi genomför normalt någon eller några verksamhetsbevakningar av det här slaget per år.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar

Varje år ställer vi samman och värderar strålsäkerhetsläget på varje kärnkraftverk i drift. Vi gör då en samlad analys av all information vi har från inspektioner, granskningar, verksamhetsbevakningar och uppföljningar av händelser vid en kärnteknisk anläggning under en viss tidsperiod, vanligen 1–3 år. Analysen ger oss en helhetsbild av säkerhetsläget och hur strålsäkra anläggningarna är, men också en möjlighet att se mönster och tecken på brister som vi inte har kunnat upptäcka i de enskilda tillsynsinsatserna. Den årliga strålsäkerhetsvärderingen ger på detta sätt ett stöd för vårt kommande arbete med tillsynen.

Vart tionde år inkommer varje kärnteknisk anläggning med en mer ingående helhetsbedömning av hur anläggningen uppfyller kraven i lagar och föreskrifter samt förutsättningarna för att anläggningen ska fortsätta att uppfylla kraven under den kommande tioårsperioden. Tillståndshavarna måste i sin bedömning ta hänsyn till den utveckling som skett inom vetenskap, teknik och internationella säkerhetsstandarder. Myndigheten granskar tillståndshavarnas helhetsbedömningar. Vid behov ställer vi krav på förbättringar av strålsäkerheten. Dessa förbättringar kan gälla både anläggningens konstruktion och verksamheten.

Mer information