Vi granskar moderniseringar

De svenska kärnkraftverken måste då och då moderniseras för att fortsätta hålla en hög strålsäkerhet. Strål­­säker­hets­myndig­­heten kontrollerar att arbetet är säkert och utförs av personal med rätt kunskaper.

Vi utövar tillsyn över omfattande säkerhetsmoderniseringar vid kärnkraftverken för att kontrollera att de krav som myndigheten har ställt uppfylls. I denna tillsyn granskar vi konstruktionslösningar och analyser. Vi följer också upp hur om- och tillbyggnader görs i anläggningarna.

Myndighetens granskning

En säkerhetsmodernisering pågår under flera år. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar arbetet i flera steg. Vid varje steg ger vi kärnkraftverket godkänt innan de kan gå vidare till nästa steg i processen. Så här ser granskningsprocessen ut:

 • Innan kärnkraftverket kan starta moderniseringsarbetet granskar vi en preliminär säkerhetsredovisning.
 • Innan kärnkraftverket kan ta reaktorn i provdrift efter att moderniseringsarbetet är genomfört granskar vi en förnyad säkerhetsredovisning.
 • Innan kärnkraftverket kan ta reaktorn i rutinmässig drift (oftast efter minst ett års provdrift) granskar vi en kompletterad säkerhetsredovisning.

Detta granskar vi

Vår granskning av ett moderniseringsarbete omfattar flera områden. Exempelvis granskar vi om

 • den tekniska lösningen uppfyller kraven
 • kvaliteten i ändringen är säkerställd
 • kraven på säkerhet är uppfyllda under själva ändringsarbetet
 • personalens arbetsinstruktioner är anpassade efter moderniseringsarbetet
 • personalen som arbetar i kontrollrummet har tränat i en simulator
 • övrig personal har fått tillräckligt med utbildning.

Skärpta krav

Den 1 januari 2005 trädde nya föreskrifter i kraft (SKIFS 2004:2, nuvarande Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:17) och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer). Syftet med de nya föreskrifterna var att höja säkerheten och anpassa kraven till en modern nivå.

Genomförda och pågående moderniseringsarbeten

Alla reaktorer i Sverige har till följd av de skärpta kraven behövt genomgå säkerhetsmoderniseringar i olika grad.

 • Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2, som tillhör de äldsta reaktorerna, har behövt genomgå större omkonstruktioner.
 • Forsmark 3 och Oskarshamn 3, som tillhör de yngsta reaktorerna, uppfyllde till stor del de skärpta säkerhetskraven. Dessa reaktorer har därför inte behövt genomgå några stora omkonstruktioner.
 • Ringhals 3, Ringhals 4, Forsmark 1 och Forsmark 2, som tillhör reaktorgenerationerna däremellan, har genomfört moderniseringsarbeten löpande mellan åren 2006 och 2013.

Status

 • Ringhals 1 var till stor del klara med moderniseringsarbetet till 2013, men Ringhals 2 blev försenade och genomförde säkerhetsmoderniseringarna fram till 2015.
 • Oskarshamn 1 var till stor del klara med moderniseringsarbetet till 2013, men Oskarshamn 2 blev försenade och fick inte starta effektdrift innan säkerhetsmoderniseringarna var genomförda. Innan moderniseringarna genomfördes beslutade OKG, som äger kärnkraftverket, att inte starta Oskarshamn 2.
 • Moderniseringarna vid Forsmarks kraftverk genomfördes till slutet av 2013.