Regelverk avseende laser och IPL

Du som använder starka lasrar eller intensivt pulserat ljus (IPL) i din verksamhet måste följa de krav som finns i strålskyddslagen, strålsäkerhetsförordningen, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Om du bedriver verksamhet där du använder laser eller IPL ska du följa relevanta bestämmelser om strålskydd i lag och föreskrifter. På den här sidan kan du i korthet läsa om vad kraven innebär. För att ha möjlighet att följa kraven rekommenderar vi att du läser lagarna och föreskrifterna i sin helhet.

Reglerna finns för att undvika att du, dina kollegor, era kunder och allmänheten kommer till skada.

Hindra och motverka skada

Du som bedriver verksamhet med laser eller IPL måste följa kraven i strålskyddslagen. Lagen säger bland annat att den som bedriver verksamhet med strålning ska vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada. Brott mot bestämmelsen kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4) om laser, laserpekare och intensivt pulserat ljus ska du som bedriver verksamhet med laser eller IPL vara väl förtrogen med hur utrustningen används och känna till de risker som verksamheten kan innebära.

Viss användning av laser kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda laser i laserklass 3B och 4, om lasern används för underhållning, konst eller reklam eller om användningen innebär bestrålning av allmän plats eller luftrummet. Detta gäller exempelvis lasershower vid konserter eller på nattklubbar

Dessutom krävs tillstånd för användning av laser i laserklass 3B och 4 som kan hållas i handen men som inte är en stark laserpekare, på allmän plats, i fordon på allmän plats eller inom skolområde.

Starka laserpekare är förbjudna utan särskilt tillstånd

Det är förbjudet att tillverka, förvärva, inneha, använda, överlåta, upplåta eller till Sverige föra in starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 utan särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd ges bara till den som behöver laserpekaren för ett godtagbart ändamål. Den som säljer starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 är dessutom skyldig att kontrollera att köparen har tillstånd för stark laserpekare.

Läkare ska ansvara för behandlingar nära ögat

Läkarkrav vid vissa behandlingar

För vissa behandlingar och undersökningar med laser eller IPL krävs att dessa utförs under ansvar av en legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare. Det gäller

  • medicinska eller odontologiska behandlingar eller undersökningar med laser i laserklass 4 eller IPL
  • bestrålning av ögon eller området runt ögonen med laser i laserklass 3B eller 4 eller IPL.

Krav vid lasershower

För användning av laser i laserklass 3B och 4 för underhållning, konst och reklam finns bestämmelser om hur laseruppställningen ska vara utformad. Bland annat ska det finnas ett lättåtkomligt nödstopp och alla optiska komponenter ska vara fast monterade. Alla laserstrålar ska vara begränsade så att åskådare inte utsätts för laserstrålning som överstiger maximalt tillåten exponering (MTE) enligt svensk standard SS-EN60825-1, utgåva 4, 2007.

Skydd för arbetstagare

Regler för hur arbetet med laser ska utformas för att skador inte ska uppstå, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Detaljerad information om vilka regler som gäller vid användning av laser och IPL finns i

  • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4) och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus
  • Strålskyddslag (2018:396)
  • Strålskyddsförordning (2018:506).