Myndighetens arbete med 5G

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G. På den här sidan har vi samlat information om arbetet. Trots att 5G inte kräver tillstånd eller anmälan så gäller miljöbalkens och strålskyddslagens försiktighetsmått och aktsamhetsregler.

Myndighetens ansvar

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för radiovågor. Det innebär att myndigheten bland annat utvärderar forskning inom området, mäter radiovågor, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt, vid behov, tar fram föreskrifter.

5G och juridiken

5G är att beteckna som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken men det krävs varken tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå.

Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten, med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för tillsynsvägledning för hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Det krävs inte tillstånd eller anmälan för 5G enligt strålskyddslagen (2018:396). Strålskyddslagens aktsamhetsregler gäller ändå. Det innebär att verksamhetsutövaren ska

  • kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma
  • underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller strålskydd som används i verksamheten
  • vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön
  • se till att arbetstagare har kompetens, god kännedom om förhållanden, villkor och föreskrifter för verksamheten samt kunskap om risker förenade med verksamheten.

Den som installerar eller underhåller en teknisk anordning ska se till att den fungerar som avsett ur strålskyddssynpunkt.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som utövar tillsyn enligt strålskyddslagen. Efter åtagande kan myndigheten överlåta tillsynen till en kommun. De tillsynsåtgärder som finns tillgängliga är att

  • kontrollera efterlevnaden så att syftet med strålskyddslagen säkerställs
  • begära upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen
  • förelägga (vid vite) och förbjuda.

Att ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 5G är ett steg i tillsynsarbetet.

Myndighetens arbete med 5G

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med att ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 5G.

Myndigheten har inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde. Det första mötet genomfördes före sommaren 2018.

Ett möte hölls i december 2018 med mobilindustrin för att myndigheterna skulle få ta del av planerna kring utbyggnaden av 5G och vad det kommer innebära exponeringsmässigt för allmänheten.

Ett möte hölls i december 2018 med forskare för att ge forskare möjlighet att lämna information om sina tolkningar av det vetenskapliga kunskapsläget kring 5G.

Ett möte hölls i december 2018 med intresseorganisationer för att intresseorganisationer skulle ges möjlighet att lämna information om sina medlemmars situation och tankar kring 5G samt få information om myndigheternas arbete med frågan.

Som en del i Strålsäkerhetsmyndighetens omvärldsbevakning deltog myndigheten i ett möte om 5G som arrangerades av franska ANFR (motsvarande svenska Post- och telestyrelsen, PTS). Vid mötet deltog representanter från tolv länder. WHO presenterade sin syn på 5G och Nokia gav teknisk information om hur exponeringen från 5G-basstationer kan uppskattas. Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP) presenterade de uppdaterade riktvärdena för radiovågor. Framförallt var det värdefullt för SSM att ta del av grunderna för de gränsvärden som gäller i andra länder och att få information om hur andra länder arbetar med 5G-frågan i praktiken.

Ett möte hölls i maj 2019 med operatörer för att ge myndigheterna underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för 5G. Syftet var även att öka operatörernas förståelse för myndigheternas arbete med frågan.

Myndigheten har utrett de juridiska aspekterna av 5G för att undersöka lagstöd exempelvis när det gäller tillämpning av miljöbalkens försiktighetsprincip.

Informationsmöte om 5G i Umeå den 3 juni 2019

Den 3 juni medverkade Strålsäkerhetsmyndigheten vid ett öppet informationsmöte om 5G-satsningen i Umeå. Där berättade vi om hur myndigheten arbetar med frågan, beskrev forskningsläget för hälsorisker med radiovågor och svarade på frågor.