Cesium-137 i vildsvinskött

Strålsäkerhetsmyndigheten betalade i början av 2018 för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. En stor andel köttprover visade sig överstiga försäljningsgränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året har myndigheten fortsatt bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som skjuts i Heby kommun, där ungefär hälften av de provtagna vildsvinen överstiger försäljningsvärdet. Myndigheten har också gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra helkroppsmätningar av vildsvinsjägare i Heby kommun.

Vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige vid tiden för Tjernobylolyckan 1986, och obefintlig i de områden som fick mer betydande nedfall. Cesiumhalter i vildsvin har därför studerats sparsamt i Sverige. Studier i övriga Europa visar emellertid att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt. När vildsvin etablerar sig i områden med nedfall från Tjernobylolyckan är det rimligt att förvänta sig cesiumhalter som överstiger det gränsvärde som är satt av Livsmedelsverket. Mätningar som har gjorts bekräftar detta.

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött har Strålsäkerhetsmyndigheten betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986.

Mätresultat och rekommendationer

I områden som drabbades mest av nedfall efter Tjernobylolyckan överstiger en stor andel av de provtagna vildsvinen försäljningsgränsvärdet 1 500 Bq/kg. Ett flertal individer överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå på 10 000 Bq/kg där Livsmedelverkets kostråd avråder från att alls äta köttet. Som exempel kan nämnas Heby kommun där ungefär hälften av de provtagna vildsvinen överstiger 1 500 Bq/kg. Medelvärdet för alla prov i Heby kommun är cirka 3 600 Bq/kg.

I områden där höga halter cesium-137 i vildsvin har uppmätts rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att cesiumhalten mäts i vildsvinskött som ska användas som föda.

I det begränsade antal mätningar som gjorts i denna undersökning så har inga vildsvin med halter över 1 500 Bq/kg hittats i Södermanlands eller Dalarnas län. Inte heller i Köpings kommun. Det är dock inte uteslutet att sådana halter kan förekomma även i dessa områden.

Cesium-137 som vildsvinen får i sig med födan utsöndras hela tiden med avföringen. Om vildsvinen äter ren föda under en period minskar därför halterna med tiden. Detta innebär att halterna inte är högre i gamla grisar jämfört med yngre. Tvärtom är halterna i genomsnitt högre i kultingar jämfört med vuxna djur. Variationen mellan olika individer på samma plats är dock mycket stor, så halten i ett specifikt djur kan inte förutsägas med ledning av till exempel dess ålder.

Resultat från de första 250 mätningarna redovisas på sidan Provresultat från områden med radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan.

Analys av vildsvin som skjuts i Heby kommun

För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året fortsätter Strålsäkerhetsmyndigheten att bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som skjuts i Heby kommun under 2018 och en bit in på 2019.

Kravet för att myndigheten ska bekosta analysen är att vildsvinet skjutits i Heby kommun och att myndigheten får ta del av mätresultaten samt uppgifter om var och när djuret är skjutet.

Resultat från de mätningar som görs under året, på köttprover från vildsvin som skjutits i Heby kommun redovisas löpande på sidan Provresultat från vildsvin skjutna i Heby.

Helkroppsmätningar av jägare i Heby kommun

Strålsäkerhetsmyndigheten har också gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra helkroppsmätningar av vildsvinsjägare i Heby kommun. Mätningar genomfördes med en mobil helkroppsmätare mellan den 27 och 30 september 2018 i Heby.

Om du har frågor om hela mätprojektet kan du kontakta Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39.