Andra aktörer i slutförvarsfrågan

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet. Men många andra aktörer är inblandade i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle: andra myndigheter, kommuner, kärnkraftsindustrin, föreningar och ideella organisationer. Här hittar du information om några av dessa aktörer.

Statliga myndigheter och kommittéer

Regeringen

Sveriges regering fattar beslut om Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska få tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt bränsle. Ansökningarna prövas mot miljöbalken och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen. Regeringen fattar även beslut om SKB ska få bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s ansökan mot kärntekniklagen. När granskningen är färdig lämnar vi ett yttrande till regeringen, där vi antingen föreslår att SKB:s ansökan godkänns eller avslås. Regeringen får också ett yttrande från mark- och miljödomstolen.

Miljödepartementet

Mark- och miljödomstolen har hand om miljö- och vattenfrågor med stöd i miljöbalken. Domstolen har prövat SKB:s ansökan om ett slutförvar för det använda kärnbränslet i frågan om tillåtlighet enligt miljöbalken och huvudförhandlingarna ägde rum under hösten 2017. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövade ansökan och planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet)

Statens råd för kärnavfallsfrågor är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet. Rådets uppgift är att utreda frågor som rör kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har hand om miljö- och vattenfrågor med stöd i miljöbalken. Domstolen ska pröva den del av SKB:s ansökan som rör slutförvarssystemet. Det är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som kommer att pröva ansökan.

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har ansvar för inbetalade avgifter från kärnkraftsreaktorernas ägare. Avgifterna ska bland annat användas för att betala slutförvaringen av det använda kärnbränslet.

Kommuner

  • Oskarshamns kommun
  • Östhammars kommun

Regionförbund

  • Kalmar län
  • Uppsala län

Länsstyrelser

  • Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Länsstyrelsen i Uppsala län

Kärnkraftsindustrin

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Svensk Kärnbränslehantering AB är ett företag som ägs av de svenska kärnkraftföretagen. SKB bildades på 1970-talet. Företagets uppgift är att ta hand om allt radioaktivt avfall från kärnkraftverken. SKB ansvarar också för de anläggningar där avfallet förvaras i dag: det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) utanför Oskarshamn och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Ideella organisationer

Flera ideella organisationer deltar i granskningen av det planerade slutförvaret genom att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

MKG bevakar arbetet med att hitta en metod och plats för att slutförvara det använda kärnbränslet. MKG, som är en ideell förening, är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss).

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat är en ideell förening, grundad 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Föreningen följer och granskar kritiskt alla projekt som rör omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall. De vill också verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen i sådana frågor.

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO)

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1980. Föreningen vill främja användningen av inhemska, förnybara energikällor och på så sätt åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan.