Andra aktörer i slutförvarsfrågan

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet. Men många andra aktörer är inblandade i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle: andra myndigheter, kommuner, kärnkraftsindustrin, föreningar och ideella organisationer. Här hittar du information om några av dessa aktörer.

Statliga myndigheter och kommittéer

Regeringen

Sveriges regering fattar beslut om Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska få tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt bränsle. Ansökningarna prövas mot miljöbalken (1998:808) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen. Regeringen fattar även beslut om SKB ska få bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen granskat SKB:s ansökan mot kärntekniklagen. I vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 tillstyrkte vi SKB:s ansökningar. Mark- och miljödomstolen har också yttrat sig till regeringen.

Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet)

Statens råd för kärnavfallsfrågor är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet. Rådets uppgift är att utreda frågor som rör kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har hand om miljö- och vattenfrågor med stöd i miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har prövat SKB:s ansökan om ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle i frågan om tillåtlighet enligt miljöbalken, då huvudförhandlingarna ägde rum under hösten 2017.

Domstolen yttrade sig till regeringen i tillåtlighetsfrågan den 23 januari 2018 och bedömde att verksamheten är tillåtlig om SKB redovisar ytterligare underlag avseende kopparkapselns långsiktiga beständighet.

Om regeringen beslutar att verksamheten är tillåtlig återgår ärendet till Mark- och miljödomstolen i vilken förhandlingar om tillståndsvillkor enligt miljöbalken ska genomföras.

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har ansvar för inbetalade avgifter från kärnkraftsreaktorernas ägare. Avgifterna ska bland annat användas för att betala slutförvaringen av det använda kärnbränslet.

Riksgälden

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning.

Finansieringssystemet för kärnavfall är utformat för att säkerställa att det är kärnkraftsindustrin som ska finansiera kostnaderna för avveckling och slutförvar. Riksgälden beräknar hur mycket ekonomiska resurser som bör avsättas för att säkerställa detta.

Kommuner

  • Oskarshamns kommun
  • Östhammars kommun

Regionförbund

  • Kalmar län
  • Uppsala län

Länsstyrelser

  • Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Länsstyrelsen i Uppsala län

Kärnkraftsindustrin

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Svensk Kärnbränslehantering AB är ett företag som ägs av de svenska kärnkraftföretagen. SKB bildades på 1970-talet. Företagets uppgift är att ta hand om allt radioaktivt avfall från kärnkraftverken. SKB ansvarar också för det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) utanför Oskarshamn och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Ideella organisationer

Flera ideella organisationer deltar i granskningen av det planerade slutförvaret genom att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

MKG bevakar arbetet med att hitta en metod och plats för att slutförvara det använda kärnbränslet. MKG, som är en ideell förening, är ett samarbete mellan Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Skåne, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss).

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat är en ideell förening som bildades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Miljöförbundet Jordens Vänner. Dess nuvarande sammansättning består av FMKK och Sveriges Energiföreningars Riksförbund (SERO). Föreningen följer och granskar kritiskt alla projekt som rör omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall. De vill också verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen i sådana frågor.