Ansökan om kärnbränsleförvar

Här kan du läsa Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar. I den beskriver SKB sin planering för att göra slutförvaret så strålsäkert som möjligt. I ansökan ingår också SKB:s miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på en annan sida.

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att granska SKB:s ansökan mot lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen. Den 23 januari 2018 lämnade vi vårt yttrande till regeringen i vilket SKB:s ansökan tillstyrks.

SKB:s ansökan är indelad i tre huvuddelar:

  • Huvuddelen av ansökan, exklusive SR-Drift och SR-Site
  • Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen (SR-Drift)
  • Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret (SR-Site)

Ett fåtal dokument är omfattande och kan inte laddas ner via webbplatsen, utan behöver begäras ut via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2011-1135.

Ansökningshandlingarna från SKB finns även på SKB:s webbplats.

Huvuddelen av ansökan, exklusive SR-Drift och SR-Site

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Begrepp och definitioner

Bilaga SR – Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Bilaga AV – Preliminär plan för avveckling

Bilaga VP – Verksamhet, organisation, ledning och styrning - Platsundersökningsskedet

Bilaga VU – Uppförande av slutförvarsanläggningen

Bilaga PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle

Bilaga MV – Metodval

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna

Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen (SR-Drift)

Bilaga SR-Drift – Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen

Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret (SR-Site)

Bilaga SR-Site – Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret

 

Kompletteringar till ansökan

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har skickat in kompletteringar på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten. Du kan begära ut kompletteringar via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2011-2426.

Ansökningshandlingarna från SKB finns även på SKB:s webbplats.

Lagar och bestämmelser