Ansökan om inkapslingsanläggning (Clink)

Här kan du läsa Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamn. Där är det tänkt att använt kärnbränsle från kärnkraftverken ska kapslas in före slutförvaringen.

SKB lämnade in sin ansökan den 16 mars 2011, om tillstånd att bygga Clink. Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att granska ansökan mot lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen (KTL). Den 23 januari 2018 lämnade vi vårt yttrande till regeringen i vilket SKB:s ansökan tillstyrks.

SKB:s ansökan om att bygga och driva en inkapslingsanläggning (Clink) är väldigt omfattande. Myndigheten har valt att sekretessbelägga en stor del av den eftersom den innehåller beskrivningar av säkerhets- och skyddssystemen för det planerade slutförvaret. Ansökan innehåller också liknande beskrivningar för det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn, där kärnbränslet förvaras innan det flyttas till slutförvaret.

På den här sidan publiceras endast delar av ansökan. Övriga delar är under sekretess och alltså inte tillgängliga för allmänheten.

Ett fåtal dokument är omfattande och kan inte laddas ner via webbplatsen, utan behöver begäras ut via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2015-279.

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Sammanställning av ansökningshandlingar för Clink och Clab (2015-03-31)

Förändringar i Clink och tilläggsyrkanden avseende utökad mellanlagring (2015-03-31)

SKB:s komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av Central anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink)

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av Central anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink)

Underlag avseende utökad mellanlagring i Clab och Clink (2015-03-31)

Radiologiska konsekvenser – Clink och Clab (2015-03-31)

Bilaga C – Avvecklingsplan för Clink

Bilaga D – Organisation, ledning och styrning under planering och förprojektering

Bilaga E – Oganisation, ledning och styrning – Uppförandeskede

Clink F – PSAR Allmän del

Kapitel 1 – Introduktion

Kapitel 2 – Förläggningsplats

Kaptiel 3 – Krav och konstruktionsförutsättningar

Kapitel 4 – Kvalitetssäkring och anläggningens drift

Kapitel 7 – Strålskydd och strålskärmning

Bilaga G – Granskning och värdering av F-PSAR för Clink

Bilaga J – Kravhantering för Clink

Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna

Miljökonsekvensbeskrivning

Den miljökonsekvensbeskrivning som SKB har tagit fram används som underlag till både ansökan om slutförvar och ansökan om Clink och nås via länken nedan.

Ansökningshandlingarna från SKB finns även på SKB:s webbplats.