Miljökonsekvensbeskrivning

Den miljökonsekvensbeskrivning som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har tagit fram används som underlag till ansökan om slutförvar och ansökan om inkapslingsanläggning (Clink), enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen (KTL).

Miljökonsekvensbeskrivningen används också som underlag till SKB:s ansökan enligt miljöbalken för ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Den ursprungliga versionen av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande bilagor:

Bilaga MKB är omfattande och kan inte laddas ner via webbplatsen, utan behöver begäras ut via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2011-2426.

Kompletteringar till miljökonsekvensbeskrivningen

Fram till oktober 2015 har SKB kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande information i fyra huvudsteg, dels som svar på kompletteringsbegäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, dels som svar på önskemål som har lämnats in till mark- och miljödomstolen under den parallella prövningen enligt miljöbalken.

Du kan även begära ut kompletteringar via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2011-2426.

Ansökningshandlingarna från SKB finns även på SKB:s webbplats.