Miljökonsekvensbeskrivning

Den miljökonsekvensbeskrivning som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har tagit fram används som underlag till ansökan om slutförvar och ansökan om inkapslingsanläggning (Clink), enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade kärntekniklagen (KTL).

Miljökonsekvensbeskrivningen används också som underlag till SKB:s ansökan enligt miljöbalken för anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Kompletteringar

Fram till mark- och miljödomstolens kungörelse av SKB:s ansökan enligt miljöbalken kompletterade SKB miljökonsekvensbeskrivningen i fyra omgångar. Efter kungörelsen lämnade SKB ytterligare kompletterande handlingar till miljöbalksansökan, i oktober 2016 och juni 2017, med fokus på bemötande av remissynpunkter, villkorsförslag samt vissa miljöfrågor utanför Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde. Vi yttrade oss även över de senare kompletteringarna efter underrättelse från domstolen.

Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor kan begäras ut via myndighetens registratur. Ange ärendenummer SSM2011-2426.

Ansökningshandlingarna från SKB finns även på SKB:s webbplats.