Nationell remiss av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle

Organisationer, myndigheter, universitet och andra intressenter har getts möjlighet att komma med synpunkter på det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Detta genom att Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar på remiss i två omgångar.

De båda remisserna är en del i Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Första remissomgången

  • Strålsäkerhetsmyndigheten frågade efter synpunkter på hur pass fullständiga SKB:s ansökningar är.
  • Svaren vi fick innehöll förslag på kompletteringar som SKB bör göra.
  • I juni 2011 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar på remiss.
  • I november 2011 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink) på remiss.
  • Remisstiden för båda ansökningarna gick ut den 1 juni 2012.

Andra remissomgången

  • Strålsäkerhetsmyndigheten frågade efter synpunkter på sakfrågan.
  • I april 2014 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar på remiss.
  • I maj 2015 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink) på remiss.
  • I januari 2016 kungjorde vi SKB:s slutförvarsansökan och ansökan om att bygga en Clink.
  • Remisstiden för båda ansökningarna gick ut den 30 april 2016.

Remissvaren kan begäras ut via myndighetens registratur.