Föreslagen plats för slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Vi har i vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 tillstyrkt ansökan. Om ansökan godkänns av regeringen kommer ett slutförvar att byggas i Forsmark i Östhammars kommun. Kommuninvånare, kommunpolitiker och intresseorganisationer har haft möjlighet att ge synpunkter på projektet.

SKB lämnade 2011 in en ansökan om att få tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle nära kärnkraftverket i Forsmark, som ligger i Östhammars kommun i Uppsala län. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har avslutat granskningen av SKB:s ansökan och tillstyrker den. I granskningen har en bedömning om Forsmark är en lämplig plats för slutförvaret ingått.

SKB har sedan 2002 undersökt berget och grundvattnet i Östhammars kommun. Strålsäkerhetsmyndigheten och våra föregångare, Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut, har följt och granskat undersökningarna.

Kommunen är delaktig genom samråd

Innan ansökan lämnades in var SKB dessutom enligt miljöbalken skyldig att ta hand om synpunkter från de grupper som berörs av anläggningen.

Kommuninvånare, kommunpolitiker, kommuntjänstemän, och även intresseorganisationer, har haft möjlighet att ge synpunkter på projektet. Att på det här sättet samla in röster från berörda kallas att hålla samråd.

Meningen med samråden var att de som berörs av ett slutförvar ska bidra till den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). MKB är en beskrivning av de miljökonsekvenser som slutförvaret kan ge upphov till. Den finns med som en del i SKB:s ansökan.

Torrt berg i Östhammar avgjorde

I början av 1990-talet gjorde SKB studier av olika platser i Sverige, för att avgöra var ett slutförvar kan byggas. Intressanta kommuner var då Oskarshamn, Östhammar, Hultsfred, Tierp, Nyköping, Älvkarleby, Malå och Storuman.

I Malå och Storuman röstade kommuninvånarna nej till ett slutförvar. Senare sa även Tierp, Älvkarleby och Nyköping nej. SKB valde bort Hultsfred och kvar blev Oskarshamn och Östhammar. Nu är det alltså i Östhammar kommun som SKB planerar att placera slutförvaret.

Enligt SKB är berget i Östhammar lämpligare för ett slutförvar än det i Oskarshamn. Berget i Östhammar innehåller väldigt lite rinnande vatten och är även bra på att leda bort värme. Därför kan kapslarna med kärnbränsle placeras närmare varandra. På så sätt, menar SKB, tar slutförvaret mindre plats.

Internationell granskning av platsvalet

I början av 2000-talet satte Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare, Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut, samman två expertgrupper av internationella forskare. De internationella expertgrupperna har granskat SKB:s platsundersökningar för att se hur väl genomförda de är. Experternas granskning var till hjälp när Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde hur lämpligt SKB:s platsval är.