Internationell expertgranskning av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och tillstyrkt ansökan i vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Även OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency (NEA) har granskat ansökan om att bygga ett slutförvar. Enligt kärnenergibyrån är SKB:s ansökan överlag väl underbyggd.

OECD:s kärnenergibyrå NEA är ett internationellt samarbetsorgan för frågor kring kärnkraft och kärnavfall. I kärnenergibyrån finns 33 av de mest utvecklade industriländerna representerade. NEA hjälper länderna att få en gemensam bild av kunskapsläget kring hantering av radioaktivt avfall. NEA verkar också för att utvecklingen på området drivs framåt.

Sommaren 2012 presenterade NEA sin slutrapport där de ger synpunkter på SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar. Överlag är kärnenergibyrån positiv till att ge SKB tillstånd. De föreslår dock områden som SKB bör vidareutveckla.

Sverige finansierade NEA:s granskning av SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Granskningen gjordes på uppdrag av regeringen.

Oberoende experter granskade ansökan

Det är viktigt att de som granskar en slutförvarsansökan är oberoende i förhållande till kärnkraftsindustrin. Därför var NEA skyldiga att rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om det fanns skäl att tro att deras experter stod i beroende till SKB eller på annat sätt kunde vara olämpliga som granskare.

NEA:s granskningsgrupp sattes samman särskilt för att granska SKB:s slutförvarsansökan. Gruppen bestod av tio internationella specialister. De kom från den akademiska världen, från kärnkraftsindustrin, andra myndigheter, forskningsinstitut, intresseorganisationer och från internationella organ.

Specialisterna kom från Europa, Japan och Nordamerika. Granskningsgruppen leddes av Michael Sailer, från tyska Öko-Institut som är en forskningsinstitution för tillämpad ekologi.