Beställning och avgifter för kalibrering och exponering av radoninstrument

Radonlaboratoriet vid Strålsäkerhetsmyndigheten kan kalibrera och exponera dina radonmätare för radon i luft.

Innehållsförteckning

Beställning av uppdrag

För att göra en beställning av kalibrering/exponering av radoninstrument eller exponering av spårfilmsdosor använder du vår e-tjänst. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på den här sidan.

När din beställning har kommit in till oss kontrollerar vi att den går att genomföra och skickar därefter en orderbekräftelse med information om uppdraget och när det kan utföras.

Vid frågor eller funderingar rörande uppdrag kontakta gärna någon på radonlaboratoriet, se tabellen nedan.

Kontaktpersoner för radonlaboratoriet (kalibrering/exponering av radoninstrument/spårfilm)
Namn Telefon E-post
Cathrin Tolinsson 08-799 40 47 E-post till Cathrin Tolinsson
Jens Jensen 08-799 40 74 E-post till Jens Jensen

Skicka inte spårfilmsdosor eller mätinstrument till SSM innan en orderbekräftelse på beställningen är mottagen, såvida inget annat har kommit överens med personal på radonlaboratoriet.

Exponeringsrapport eller kalibreringsbevis skickas digitalt som PDF per e-post inom två veckor efter avslutad exponering/kalibrering. Exponeringsrapport och kalibreringsbevis skrivs på svenska. Om exponeringsrapport eller kalibreringsbevis önskas på engelska måste detta framgå från beställningen (under punkten Övrigt).

Faktura skickas separat. Avgifter för uppdrag finns i tabellen nedan. För att skicka radonmätare till Strålsäkerhetsmyndigheten använder du följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 122
171 54 Solna

Märk paketet "Radonlaboratoriet".

Alla handlingar som lämnas, förvaras, upprättas eller expedieras på myndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105). Vid begäran kan man få ta del av dessa handlingar, såvida inte informationen i dessa bedöms omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Avgifter för kalibrering/exponering av radoninstrument/spårfilm

Avgifter för uppdrag finns i tabellen nedan. Priserna är exklusive moms. Avgifterna gäller från och med 2020-10-01. Faktura för uppdraget skickas separat från kalibreringsbeviset.

1. Exponering av spårfilm Avgift i kronor
Grundavgift 2 500
Per film 19
Per extra nivå 1 200
Per önskad kBqh/m3 (maxnivå) 1
Per extra exponeringsrapport 700
2. Kalibrering av mätinstrument Avgift i kronor
Grundavgift 2 000
Kalibrering, per instrument 1 500
Kalibrering, extra radonhalt 1 400
Justering, per instrument 1 800
Bakgrundsmätning, per instrument 1 400
3. Exponering av mätinstrument Avgift i kronor
Grundavgift 2 000
Exponering, per instrument 300
Exponering, extra radonhalt 900

Vi önskar att ni beställer returfrakten själva och bifogar fraktsedel. Om ni önskar att Radonlaboratoriet ska beställa returfrakten skickas radonmätare tillbaka till er efter genomförd kalibrering/exponering med vanligtvis PostNord eller Your Special Delivery Service.

Fraktkostnader kommer då att faktureras separat. Radonlaboratoriet ansvarar inte för kostnaden för returfrakten och eventuella transportskador.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Information och omfattningen rörande exponeringen/kalibreringen av radonmätare

Vi erbjuder exponering och kalibrering av radonmätare för radonisotopen Rn-222 i luft. Exponering och kalibrering av radonmätare kan utföras i ett intervall av radonhalten (aktivitetskoncentration för Rn-222 i luft) från ungefär 200 Bq×m-3 till ungefär 12000 Bq× m-3.

Kalibreringar och exponeringar utförs och dokumenteras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens egna rutiner samt i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Grundavgiften betalas per beställning. En beställning kan innehålla uppdrag för flera exponeringar eller kalibreringar.

Vi utför inga externa mätningar av radonhalten för uppdragsgivare.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exponering av spårfilmsdosor

Exponering av spårfilmsdosor innebär att vi utsätter en sats av spårfilmsdosor (solid-state nuclear track detectors) för en exponering av Rn-222 i luft. Både antal spårfilmsdosor och  den önskade exponeringen uttryckt i kBq×h×m-3 måste anges i beställningen.

När du gör en beställning vill vi att du under punkten Övrigt i beställningsblanketten också specificerar vilken typ / modell av spårfilmsdosor som ska exponeras samt annan information som kan vara viktigt för mätuppdraget.   

Kostnad för exponering av spårfilmsdosor

Förutom grundavgiften tillkommer en avgift per spårfilmdosa som ska exponeras. I grundavgiften ingår exponeringen av spårfilmsdosor till bara en exponeringsnivå. Önskas exponeringen utfört vid flera exponeringsnivåer tillkommer en extra avgift per extra nivå.

Till grundavgiften tillkommer dessutom en avgift för den önskade exponeringsnivån. Avgiftsdelen för önskad exponering (antal kBq∙h∙m-3) av spårfilmsdosor beräknas utifrån den högsta önskade exponeringen.

I grundavgiften ingår en exponeringsrapport. Önskas flera än en exponeringsrapport tillkommer en extra kostnad.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exempel

Exempel 1

För ett uppdrag där 100 spårfilmsdosor ska exponeras till en nivå på 150 kBq∙h∙m-3 och 100 spårfilmsdosor ska exponeras till en nivå på 300 kBq∙h∙m-3 , samt en exponeringsrapport önskas för varje exponeringsnivå, blir avgiftsberäkningen som följer:  

Grundavgift = 2500 kronor
200 spårfilmsdosor x 19 kronor / spårfilmsdosa =  3 800 kronor
1 extra exponeringsnivå x 1200 kronor / nivå = 1 200 kronor
300 kBq∙h∙m-3 x 1 krona / (kBq∙h∙m-3) =  300 kronor
1 extra exponeringsrapport = 700 kronor

Totalt: 8 500 kronor.

Exempel 2

Ifall i exemplet ovan bara en exponeringsrapport önskas, som innehåller resultat för båda exponeringsnivåer, blir priset: 7 800 kronor.

Exempel 3

För ett uppdrag där 600 spårfilmsdosor ska exponeras till en nivå på 1000 kBq∙h∙m-3, blir avgiftsberäkningen som följer:  

Grundavgift = 2500 kronor
600 spårfilmsdosor x 19 kronor / spårfilmsdosa =  11 400 kronor
1000 kBq∙h∙m-3 x 1 krona / (kBq∙h∙m-3) =  1 000 kronor

Totalt: 14 900 kronor.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kalibrering av radoninstrument

Kalibrering innebär att visningen på uppdragsgivarens mätinstrument jämförs mot SSM:s referensinstrument (referensnormal).

Strålsäkerhetsmyndigheten kalibrera bara elektroniska radoninstrument där det är möjligt att avläsa mätvärden efter en kalibreringsperiod. Antigen via avläsning av sparade mätvärden på mätinstrumentet, med tillhörande mjukvara, eller avläsning av mätvärden, som skrivs ut av mätinstrumentet på papper.

I beställningen ska anges fabrikat, modell och serienummer av varje mätinstrument som önskas kalibreras.

Radonhalten under kalibrering är normalt 1000-1500 Bq×m-3 och kalibreringsperioden är ett dygn ifall inget annat anges.

Vi önskar att uppdragsgivaren själv specificera i beställningen vid vilken radonhalt/radonhalter kalibreringen ska utföras, längden på kalibreringsperioden samt med vilka inställningar på mätinstrumentet kalibreringen ska utföras. Detta kan anges i beställningen under punkten Övrigt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kostnad för kalibrering

När du gör en beställning (i samma ärende) för flera instrument, blir det bara en grundavgift.

Det tillkommer en avgift för varje instrument som ska kalibreras. I avgiften per instrument ingår att vi kalibrera varje mätinstrumentet vid bara en radonhalt.

Önskas kalibreringar vid flera radonhalter tillkommer en extra avgift per extra radonhalt.

Justering innebär att vi gör ändringar i mätinstrumentets interna kalibreringsparametrar efter en initial kalibrering. Dessa ändringar görs bara på uppfordring från uppdragsgivaren och bara ifall detta är möjligt att utföra via tillhörande mjukvaran för instrumentet. Vi ändra inte inställningar i instrumentets interna mjukvara (firmware) och utför ingen service på mätinstrument. Ifall en justering görs måste en ny kalibrering utförs, vilket ger en extra avgift per instrument.

Vid en bakgrundsmätning kollar vi visningen av ett radoninstrument när mätningen utförs i en radonfri atmosfär. Mätkammare och detektorer blir nämligen med tiden kontaminerade av radongasens sönderfallsprodukter och en bakgrundsjustering måste göras, för en del mätinstrument. Vid en bakgrundsmätning tillkommer en extra avgift per instrument.

Kalibreringar vid flera radonhalter, justeringar och/eller bakgrundsmätningar gör att tiden för att utföra uppdraget förlängas.

Varje mätinstrument får ett kalibreringsbevis och märks med en kalibreringsetikett.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exempel

Exempel 1

För kalibrering av två mätinstrument vid bara en radonhalt blir avgiftsberäkningen följande:  

Grundavgift = 2000 kronor
2 instrument x 1500 kronor / mätinstrument =  3 000 kronor

Totalt: 5 000 kronor

Exempel 2

För kalibrering av två mätinstrument vid bara en radonhalt, samt bakgrundsmätning för båda instrumenten, blir avgiftsberäkningen som följer:  

Grundavgift = 2000 kronor
2 bakgrundsmätning x 1400 kronor / bakgrundsmätning =  2 800 kronor
2 instrument x 1500 kronor / mätinstrument =  3 000 kronor

Totalt: 7 800 kronor

Exempel 3

För kalibrering av två mätinstrument vid tre olika radonhalter blir avgiftsberäkningen följande:  

Grundavgift = 2000 kronor
2 instrument x 1500 kronor / mätinstrument =  3 000 kronor
2 instrument x 2 extra radonhalt x 1 400 kronor / extra radonhalt = 5 600 kronor

Totalt: 10 600 kronor

Exempel 4

För kalibrering av två mätinstrument vid tre olika radonhalten, samt bakgrundsmätning för båda mätinstrumenten, blir avgiftsberäkningen som följer:  

Grundavgift = 2000 kronor
2 bakgrundsmätning x 1400 kronor / bakgrundsmätning =  2 800 kronor
2 instrument x 1500 kronor / mätinstrument =  3 000 kronor
2 instrument x 2 extra radonhalt x 1 400 kronor / extra radonhalt = 5 600 kronor

Totalt: 13 400 kronor

Vid en eventuell justering med efterföljande kalibrering av ett mätinstrument tas en extra avgift på 1 800 kronor ut per mätinstrument.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exponering av radoninstrument

Exponering av radoninstrument innebär att vi utsätter uppdragsgivarens mätinstrument för en radonhalt under en period.

Radonhalten under exponeringen är normalt 1000-1500 Bq×m-3 och exponeringsperioden är ett dygn ifall inget annat anges.

Vi önskar att uppdragsgivaren själv specificera i beställningen vid vilken radonhalt exponeringen ska utföras samt längden på exponeringsperioden. Detta kan anges i beställningen under Övrigt. Vid en exponering av mätinstrument kontrolleras och avläsas kundinstrumentet inte av Radonlaboratoriet.

Radonlaboratoriet ansvarar ej för att  mätinstrument inte har registrerat radonhalten under exponeringen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kostnad för exponering av radoninstrument

För enbart exponering av mätinstrument debiteras en grundavgift per beställning och en avgift per instrument som ska exponeras. Mätinstrument exponeras vid den av uppdragsgivaren specificerade radonhalt. Önskas mätinstrument exponeras vid en ytterligare radonhalt tillkommer en extra avgift.

Görs en beställning (i samma ärende) för flera instrument då blir där bara en grundavgift. Men bara en exponeringsrapport görs för hela uppdraget.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exempel

Exempel 1

För exponering av 10 mätinstrument vid en radonhalt blir avgiftsberäkningen följande:  

Grundavgift = 2000 kronor
10 instrument x 300 kronor / mätinstrument =  3 000 kronor
 
Totalt: 5 000 kronor.

Exempel 2

För exponering av två mätinstrument vid tre olika radonhalten blir avgiftsberäkningen följande:  

Grundavgift 2000 kronor
2 instrument x 300 kronor / instrument =  600 kronor
2 extra radonhalt x 900 kronor / extra radonhalt = 1 800 kronor

Totalt: 4 400 kronor.

Tillbaka till innehållsförteckningen