Råd och rekommendationer

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Även i bostadshus bör radonhalterna mätas och åtgärdas om de är för höga. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Det är bäst att mäta radonhalten i minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

Nu är det dags att mäta radon på arbetsplatsen!

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare som inte uppfyller kraven riskerar krav eller föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket. Och än värre, de riskerar sin egen och sina medarbetares hälsa, eftersom höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. För att få ett rättvisande årsmedelvärde är det bäst att mäta radonhalten i minst två månader under eldningssäsong, mellan 1 oktober och 30 april.

Anmäl verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten om referensnivån, trots åtgärder, överskrids

Nationell referensnivå är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Om radonhalten genomsnittligt överstiger den nationella referensnivån på en arbetsplats ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka den. Om åtgärderna inte leder till en halt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Du bör även mäta radon igen om

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.