Pressmeddelande: Inga skadliga hälsoeffekter från mobilbasstationer eller trådlösa nätverk

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna anser inte att exponering orsakad av radiosändare och liknande utgör någon fara för allmänheten.

Strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island anser inte att det finns någon anledning att minska allmänhetens exponering från basstationer, tv- och radiosändare eller trådlösa nätverk från dagens nivåer. I själva verket skulle ett minskat antal basstationer för mobiltelefoner kunna öka allmänhetens exponering för radiovågor.

Dagligen exponeras vi alla för olika typer av radiovågor - överallt. Men nivån för den exponering vi utsätts för är en tusendel av rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP).

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna ser därför ingen anledning att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radiovågor.

Forskning på hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält måste dock fortsätta. Många tillämpningar har bara använts under 20 år och alla effekter av långvarigt användande är ännu inte kända.

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna betonar att exponeringen från mobiltelefonerna alltid måste beaktas i samband med utformning av mobiltelefonnät.

Mobiltelefoner är en större källa till exponering för allmänheten än mobilbasstationer. Om antalet basstationer minskar så behöver mobiltelefonerna använda högre effekt för att få samma kontakt med basstationen, vilket ökar exponeringen hos den som ringer.

Ytterligare information lämnas av:
Lars Mjönäs, utredare på avdelningen för strålskydd, 08-799 42 61

Annex to the joint statement: Exposure of the general public to radiofrequency fields

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheternas rekommendationer för mobiltelefoner gäller fortfarande. (21 September 2004).

Exposure to the general public toradiofrequency electromagnetic fields (engelska)

BrutenLänk: Läs mer om magnetfält och trådlös teknik