EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv genomförs i Sverige

Det ändrade direktivet om kärnsäkerhet har genomförts i Sverige genom ändringar av lag och förordning om kärnteknisk verksamhet samt genom ändringar av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Ändringarna i lag, förordning och föreskrifter gäller sedan den 1 augusti.

Europeiska ministerrådet antog den 8 juli 2014 direktiv 2014/87/Euratom om ändring av direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för säkerhet vid kärntekniska anläggningar. Senast den 15 augusti 2017 ska medlemsstaterna ha infört de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. I Sverige har lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) med tillhörande förordning (1984:14) samt två av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1 och SSMFS 2014:2) nu ändrats för att genomföra direktivet.

Ändringarna innebär bland annat att tillståndshavarnas ansvar för säkerheten vid kärntekniska anläggningar har tydliggjorts liksom krav på säkerhetsmål och att säkerhetsarbetet fortlöpande ska utvärderas och verifieras.

– Det är bra att tillståndshavarens ansvar har tydliggjorts ytterligare, och att detta ansvar även innefattar entreprenörers och underleverantörers verksamhet, om denna verksamhet kan påverka kärnsäkerheten vid en kärnteknisk anläggning, säger Lars Skånberg, tf. avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Genom ändringarna införs också bestämmelser om att Strålsäkerhetsmyndigheten ska ges insyn i hur tillståndshavaren tillgodoser att entreprenörer, leverantörer och andra uppdragstagare uppfyller säkerhetskraven samt att tillståndshavaren vid en radiologisk nödsituation, hot eller annan liknande omständighet ska säkerställa att värden för processparametrar för reaktorn överförs till myndigheten.

– Vi har sedan en tid tillbaka arbetat tillsammans med tillståndshavarna för att få till stånd sådan överföring av parametrar. Med en överföring i realtid förbättras våra möjligheter att tidigt bedöma eventuella behov av skyddsåtgärder, säger Lars Skånberg.

Ändringarna gäller sedan den 1 augusti.

Ytterligare information: Lars Skånberg, tf. avdelningschef, tel. 08-799 42 74, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.