Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i remissen ”Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020” att avgiften till Kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kilowattimme (kWh).

en 30 juni skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut sitt förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp 2018-2020 på remiss. Myndighetens förslag till avgifter innebär en ökning från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh. Förslaget är i linje med den proposition regeringen i juni 2017 lämnade till riksdagen om reglerna för finansiering av kärnavfallshantering.

– Med utgångspunkt från de förslag som finns i propositionen bedömer SSM att det är den här nivån avgifterna bör ligga på för att täcka de kostnader som reaktorinnehavarna är skyldiga att svara för med avseende på en säker avveckling och slutförvaring av den svenska kärnkraften, säger Annika Åström, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förklaring till avgiftshöjningen är industrins beslut om tidigarelagd avställning av fyra reaktorer, fallande marknadsräntor samt myndighetens bedömningar av reala prisförändringar och framtida elproduktion.

Senast den 1 september ska remissinstanserna lämna in sina synpunkter till myndigheten.

Ytterligare information: Annika Åström, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel: 073-320 54 07 eller myndighetens pressjour tel: 08-799 40 20.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Kärnavfallsavgifter och säkerheter

Det är kärnkraftsindustrins ansvar att ta hand om använt kärnbränsle och kärnavfall samt riva kärnkraftverken på ett säkert sätt. För att säkra resurser till detta betalar kärnkraftsindustrin kärnavfallsavgifter till en fond, kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar vart tredje år förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter och säkerheter, och regeringen fattar sedan beslut.