Internationella forskningssamarbeten är värdefulla för Sverige

Nordisk kärnsäkerhetsforskning och Halden Reactor Project, två internationella forskningssamarbeten som Sverige deltar i, bidrar till en gemensam kunskapsplattform och värdefulla nätverk för forskare och andra aktörer inom området. Det visar två utvärderingar som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit genomföra.

Halden Reactor Project är ett internationellt forskningssamarbete som funnits sedan 50-talet. Syftet är att bidra till säkerhet och tillförlitlighet i de operativa kärnanläggningarna. Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS) är ett nordiskt forskningssamarbete inom kärnsäkerhet och krisberedskap som fungerar som ett paraply för nordiska initiativ och intressen. Sverige deltar i båda och Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar delar av den forskning som bedrivs inom dem. Nu har myndigheten låtit utvärdera deltagandet.

Utvärderingen av Halden Reactor Project visar att den forskning som samarbetet resulterar i är av stort värde för kärnkraftsindustrin men att Sveriges strategi för att delta i samarbetet borde utvecklas mer. Utvärderingen av NKS visar att Sverige är med och bygger en gemensam kunskapsbas med övriga nordiska länder vilket i förlängningen innebär ett gemensamt språk, något som till exempel är värdefullt vid en eventuell händelse.

– Utvärderingarna visar först och främst att det är rätt att av oss att även fortsättningsvis ingå i dessa forskningssamarbeten, kommenterar Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom tydliggör de vilken nytta vi faktiskt har av NKS och Halden, och lyfter ett antal utvecklingsområden som vi ska jobba med för att öka denna nytta. Med andra ord utgör de ett värdefullt underlag när vi diskuterar kommande forskningssatsningar.

Ytterligare information: Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 43 02 eller genom myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.