It-attack mot kärntekniska anläggningar övas

Ett simulerat elektroniskt angrepp mot it-system ska förbättra samarbetet mellan olika aktörer i det svenska systemet och tydliggöra ansvar och roller i lednings- och styrfunktionerna hos de inblandade. Den 16-19 oktober genomförs iPILOT 2017 där it-personal från de kärntekniska anläggningarna och myndigheter övar ihop.

– Angrepp mot it-system är ett högaktuellt område och iPILOT 2017 är ett bra exempel på arrangemang som myndigheterna i samverkansgruppen gemensamt beslutar om och därefter genomför, säger Tommy Nielsen, bitr. projektledare för iPILOT 2017 och inspektör fysiskt skydd vid SSM.

Övningen, som heter iPILOT 2017, ska vara nätverks- och kompetensuppbyggande för funktioner inom det svenska systemet som blir involverade vid it-angrepp mot kärntekniska anläggningar eller annan elproduktion.

Simulerad attack som sedan utvärderas

Försvarshögskolan leder övningen. Totalförsvarets forskningsinstitut ansvarar för att driva och konfigurera övningsmiljön.

I den första delen, som genomförs den 16-19 oktober, simuleras angrepp mot it- samt styr- och kontrollsystem liknande de som finns vid svenska kärnkraftverk. Myndigheter och representanter från kärnkraftverken deltar men även representanter från det internationella atomenergiorganet, IAEA, är där som observatörer.

Under den andra delen, som sker den 7 november i seminarieform, utvärderas och diskuteras ansvar och roller i lednings- och styrfunktionerna.

Kunskapsbyggande arbete

Övningen ska utvärderas och resultatet ska användas för att utveckla det svenska systemets hantering av it-angrepp mot kärntekniska anläggningar. Att bygga upp kunskapen är viktigt.

– Gemensamma övningar som iPILOT 2017 i en realistisk miljö skapar många mervärden för deltagarna. Tillsammans blir troligen många problem lättare att lösa och övningsmiljön ger möjligheter att prova olika förslag på lösningar mot it-angrepp. Jag bedömer att deltagarna efter dessa övningar är bättre rustade att hantera it-angrepp i sina hemmamiljöer, säger Tommy Nielsen.

Övningarna har rönt stor uppmärksamhet internationellt och SSM har, tillsammans med IAEA, bjudit in internationella experter som observatörer av övningen, bland annat för att dra lärdomar till de handböcker som IAEA skriver inom området.

Ytterligare information: Tommy Nielsen, inspektör Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 94, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Vad är iPILOT 2017?

iPILOT 2017 är delfinansierat av EU:s fond för inre säkerhet med 2 917 647 kronor, vilket är 75 procent av totala kostnaden. Elsäkerhetsfonden bidrar med 500 000 kronor.

iPILOT 2017 är ett samarbetsprojekt mellan Polismyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Svenska kraftnät, SvK, och har utvecklats i en tidigare etablerad samverkansgrupp för myndigheterna. I projektet ingår även aktörer från elsektorn, främst så kallade tillståndshavare som av SSM beviljats tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning.

Aktörerna har olika uppdrag:

• Tillståndshavarna och SSM ska förhindra radiologiska utsläpp eller stöld av radioaktiva ämnen.

• Den elproducerande industrin och SvK ska förhindra störning av elproduktion.

• Polisen ska kunna lagföra samt verka brottsförebyggande.