Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram bör godkännas

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. SKB och reaktorinnehavarna har även uppfyllt de krav regeringen ställde när de beslutade om 2013 års forsknings- och utvecklingsprogram. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen.

Vart tredje år ska kärnkraftverkens ägare lämna in ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-program) över hur avfallet från drift och rivning av kärnkraftverken ska tas om hand på ett säkert sätt. I september 2016 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), på uppdrag av kärnkraftverkens ägare, in Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat programmet och inhämtat synpunkter från intressenter som till exempel kommuner, andra myndigheter, forskningsinstitutioner och miljöorganisationer. Nu är granskningen klar och ett yttrande med slutsatser och rekommendationer har lämnats till regeringen.

– Vi rekommenderar att regeringen godkänner programmet. Det lever upp till de krav lagen ställer och vi bedömer att de uppfyllt de krav regeringen ställde i beslutet av 2013 års Fud-program, om ett tydligare och mer strukturerat program och att samråda med myndigheten i frågor som rör utveckling av avvecklingsplaner och rivningsstudier, säger Bengt Hedberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Bengt Hedberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.