Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken och att det blir tydligare för tillståndshavarna hur de ska arbeta på ett säkert sätt ur strålskyddssynpunkt.

Bestämmelserna ska gälla för de verksamheter som inte ska omfattas av anmälningsplikt. Det handlar exempelvis om mobil röntgendiagnostik inom veterinärmedicin samt genomlysning, strålbehandling inom veterinärmedicin och nuklearmedicin inom veterinärmedicin.

– Bestämmelserna kompletterar de grundläggande bestämmelserna för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som är ute på externremiss nu och de bör därför ses i sin helhet, säger Jeanette Gustafsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Många veterinärverksamheter kommer även att beröras av bestämmelser för anmälningspliktig verksamhet som är ute på extern remiss nu.

Senast den 6 oktober 2017 ska eventuella synpunkter angående tillståndspliktig veterinärverksamhet skickas in till myndigheten.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna ska vara på plats senast i februari 2018.