Myndighetens kommentar till Riksrevisionens rapport ”Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn”

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av de svenska kärnkraftverken i drift. Fokus i granskningen är det uppdrag Strålsäkerhetsmyndigheten har fått från regering och riksdag, tilldelade medel och hur dessa omsatts i tillsyn och annan verksamhet.

Riksrevisionen har i sin granskning lyft fram brister i myndighetens tillsyn av kärnkraftverken i drift. I granskningsrapporten påpekas att Riksrevisionen inte har kompetens att värdera effekterna av myndighetens tillsyn eller kopplingen mellan Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn och säkerhetsläget på svenska kärnkraftverk, något som inte heller var syftet med granskningen. Syftet var att belysa Strålsäkerhetsmyndighetens effektivitet i tillsyn av kärnkraftreaktorer i drift.

– Trots det förekommer det i media tolkningar av Riksrevisionens slutsatser i den riktningen. Bristerna beskrivs i en del fall som stora och med direkt påverkan på kärnkraftsäkerheten. Därför vill vi förtydliga en del saker om rapporten, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Riksrevisionen har gjort ett gediget arbete baserat på intervjuer, och en genomgång och sammanställning av underlag. I rapporten finns slutsatser och rekommendationer som kommer att vara till nytta i myndighetens utveckling av verksamheten.

– Vi håller till exempel med om den kritik och de rekommendationer som rör återrapportering av genomförd tillsyn till regering och riksdag där återkopplingen behöver bli bättre och mera detaljerad, säger Michael Knochenhauer.

Även lämnade kommentarer rörande hantering av anslagssparande och periodvisa svårigheter att fullt ut genomföra tillsyn enligt tillförda medel är i huvudsak korrekta. Rapporten pekar också på den obalans som finns mellan avgiftsuttaget från kärnkraftverken och genomförd verksamhet på myndigheten. För att komma till rätta med detta kommer avgifterna att anpassas under kommande år.

– Inom Strålsäkerhetsmyndigheten kommer rapporten att analyseras i detalj och vi ska utnyttja dess förslag och rekommendationer i det interna utvecklingsarbetet, säger Michael Knochenhauer.

Tillsynsvolymer och prioritering av tillsynen

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att Riksrevisionen bedömt och värderat myndighetens tillsynsvolymer utan tillräcklig hänsyn till att stora delar av den tillsyn myndigheten bedriver inte utgörs av traditionell tillsyn där inspektörer åker ut till kärnkraftverken och inspekterar dem.

– Vi genomför till exempel grundliga analyser av inträffade händelser i Sverige och internationellt. Dessutom har vi en omfattande granskningsverksamhet, där vi granskar både kärnkraftverkens hantering av inträffade händelser och planerade ombyggnader eller organisationsförändringar, säger Michael Knochenhauer.

Inom samma finansiering ska myndigheten också genomföra stora uppgifter som inte är tillsyn, som exempelvis kompetensuppbyggnad, internationellt samarbete och utveckling av föreskrifter.

– De senaste åren har till exempel föreskriftsarbetet krävt 15–20 procent av vår tillgängliga arbetstid. Trots stora pågående engångsinsatser har den rena tillsynsverksamheten i absoluta mått ökat avsevärt sedan 2010. Tack vare tillförda medel har myndigheten lyckats både med att öka numerären och att breddas kompetensmässigt, säger Michael Knochenhauer.

Slutligen har Riksrevisionen haft synpunkter på den riskvärdering som ligger bakom Strålsäkerhetsmyndighetens prioriteringar av tillsynsinsatser. På denna punkt är myndigheten inte helt överens med Riksrevisionen kring möjligheten att utnyttja en enhetlig övergripande metodik för optimering av all tillsyn eftersom mycket tillsynsarbete som genomförs ligger utanför det som vanligen ingår i begreppet, exempelvis den redan omnämnda händelseanalysen och granskningen av anmälningar.

– Vi har, för varje delverksamhet, verktyg och arbetssätt som skall göra det möjligt att prioritera de strålsäkerhetsmässigt viktigaste insatserna. Vi kan dock även här bli bättre på att dokumentera vårt arbetssätt, säger Michael Knochenhauer.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.