Nytt förslag om föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar skickats ut på remiss. Bland annat ställs krav på att remisskriterier ska finnas tillgängliga för den som utfärdar remissen för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. Eventuella synpunkter ska lämnas till myndigheten senast den 4 oktober.

Undersökningar som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit genomföra visar att 20 procent av röntgenundersökningarna är oberättigade eller skulle ha genomförts med någon annan metod. För att underlätta för dem som skriver remisser ställs nu krav på att det ska finnas vägledning för vilken undersökning som ska väljas vid olika frågeställningar, så kallade remisskriterier.

– Alla undersökningar ska vara berättigade för att undvika att patienter utsätts för onödiga stråldoser. Därför vill vi underlätta för dem som skriver remisser att välja rätt undersökning, säger Anders Frank, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
I en rapport till regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare föreslagit att en specialistkompetensutbildning införs för legitimerade sjukhusfysiker, liknande de som idag finns för läkare och tandläkare. Om förslaget genomförs stärks kompetensen kring  strålsäkerheten vid medicinska undersökningar och behandlingar med joniserande strålning.  Myndigheten föreslår även att de regionala etikprövningsnämnderna tar över uppgifterna  från tillståndshavarens strålskyddskommittéer vid forskningsansökningar.

Senast den 4 oktober 2017 ska eventuella synpunkter lämnas till myndigheten.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna ska vara på plats senast i februari 2018.