Preliminär INES 2-klassning av händelse vid Studsvik

Strålsäkerhetsmyndigheten har preliminärt klassat en händelse vid Studsvik Nuclear AB, där radioaktiva ämnen spreds och kontaminerade arbetslokaler, till en tvåa på den sjugradiga INES-skalan. Ingen människa fanns på plats vid händelsen och ingen kontamination har uppmätts utanför anläggningen.

Studsvik Nuclear AB (SNAB) är en kärnteknisk anläggning utanför Nyköping som främst arbetar med att genomföra undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle. Den 21 september spreds radioaktivt kontaminerade ämnen i anläggningens arbetslokaler i samband med ett falskt brandlarm. Vid händelsen fanns inga människor på plats men den resulterade i omfattande ytkontamination.

SNAB har påbörjat saneringsarbete och provtagning som visar att det inte skett något utsläpp från anläggningen. De har rapporterat händelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten som har genomfört en tillsynsinsats på plats för att samla mer information om det inträffade. Myndigheten har preliminärt klassat händelsen till allvarlighetsgrad två på den sjugradiga INES-skalan och rapporterat det till det internationella atomenergiorganet IAEA. Myndighetens motivering till INES-klassningen är att det är en händelse där barriärer brustit vilket lett till ytkontamination i områden där det inte förväntats. Händelsen bedöms enligt skalan ha måttlig betydelse för människa och miljö.

INES-klassningen är preliminär och kan komma att ändras.

Ytterligare information: Jon Brunk, inspektör och anläggningssamordnare, tel. 08-799 41 14 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

INES-skalan

INES är en skala som används för att snabbt och konsekvent nå ut till allmänhet och medier med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser som rör strålkällor. Händelser klassas i sju olika nivåer där nivå 1–3 kallas incidenter och nivå 4–7 för olyckor.