Regler för utförsel och slutförvar av materialprover behöver ses över

Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse uppmärksammat Miljö- och energidepartementet på behovet av att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet när det gäller förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar vid utländska laboratorier.

Enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen ställs krav på att det finns avtal mellan Sverige och ett mottagarland om slutförvar i mottagarlandet när svenskt kärnavfall och radioaktivt avfall ska skickas till ett annat land och därefter inte skickas tillbaka till Sverige. Kravet gäller även små mängder radioaktivt material i form av materialprover som undersöks i forskningssyfte.
 
Detta har inneburit svårigheter för svenska kärntekniska anläggningar att genomföra materialundersökningar vid utländska laboratorier. Utifrån gällande reglering avslog Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen två ansökningar från Studsvik Nuclear AB om utförsel av materialprover för undersökningar och efterföljande slutförvaring i USA.
 
– Med nuvarande lagstiftning finns en risk att undersökningar av betydelse för strålsäkerheten inte genomförs, kommenterar Anders Wiebert, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse uppmärksammat regeringen på behovet av att se över lagstiftningen på området.
 
Ytterligare information: Anders Wiebert, utredare på enheten för avfall och transport, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.