Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB SVAFO

Verksamheten vid AB SVAFO har haft en positiv utveckling vad gäller strålsäkerheten och bedrivs i stort sett enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för bolagets ledning.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för AB SVAFO (Svafo) bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar mellan den 1 januari 2015 och den 31 mars 2017. För att ge en så bra bild som möjligt har perioden förlängts något i enstaka fall.

– Under perioden har Svafo haft stort fokus på avvecklingen av R2-anläggningen, vilket har inneburit stora utmaningar för dem ur strålsäkerhetssynpunkt men de hittills utförda momenten har löpt utan allvarliga incidenter eller tillbud, säger Henrik Olsén, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Andra utmaningar under perioden har varit ett omfattande ompackningsprojekt av avfall och installation av ett nytt indunstarsystem för hantering av vätskeburet avfall. Även dessa har hanterats på ett strålsäkert sätt.

– I sin helhet bedriver Svafo sin verksamhet på ett sådant sätt att strålsäkerheten inte är hotad, säger Henrik Olsén.

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att verksamheten i stort sett bedrivs enligt gällande krav. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen har presenterats för Svafos ledningsgrupp.

Ytterligare information: Henrik Olsén, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 46 31 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20