Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik

Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för bolagets ledning.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. 2015-2016 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar från 2015 och 2016. Vissa insatser från slutet av 2014 och början av 2017 ingår också för att ge en så korrekt och aktuell bild som möjligt. Myndighetens samlade bedömning är att verksamheten i stort sett bedrivs enligt gällande krav men att strålsäkerheten inom tre områden har försämrats sedan den senaste strålsäkerhetsvärderingen genomfördes.

– 2016 skedde ett utsläpp av uranhexafluorid på en av verkstäderna och ansamlingar av uran upptäcktes i anläggningen, vilket kunde haft stor strålsäkerhetsbetydelse, säger Angelica Öhrn, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta visar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering på brister i anläggningens konstruktion, i styrning och ledning samt i underhåll, orsaksanalys och erfarenhetsåterföring i verksamheten.

– Vid minst två tillfällen tidigare har det inträffat ansamlingar av uran i anläggningen och Westinghouse har inte tagit tillvara på erfarenheterna eftersom det inträffat igen, säger Angelica Öhrn.

När det gäller säkerhetsrelaterad dokumentation har Westinghouse genomfört stora förändringar för att komma tillrätta med de problem som den förra strålsäkerhetsvärderingen pekade på. Myndigheten bedömer att de är på god väg att komma tillrätta med problemen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för Westinghouse Electric Sweden AB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Angelica Öhrn, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 51 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.