SKB:s ansökan om utökad verksamhet vid SFR är tillräckligt komplett

Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd för utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, är tillräckligt komplett för att granskas i sak. Därför kungör Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan i dag, den 11 december 2017.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte den 19 december 2014 om tillstånd för utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in för ansökan.

– Nu får allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter på den ansökan som vi har tagit emot från SKB. Vi kommer att hantera synpunkterna inom ramen för vår beredning innan vi yttrar oss till regeringen 2019, säger Georg Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen. Under 2019 planerar myndigheten att lämna sin slutliga bedömning till regeringen, som fattar beslut om tillstånd ska ges eller inte.

Till och med den 11 mars 2018 kan allmänheten lämna sina synpunkter på ansökan. Tidigare har organisationer, myndigheter, universitet och andra intressenter haft möjlighet att komma med synpunkter på ansökan genom den remiss som myndigheten genomförde 2015.

Parallellt med Strålsäkerhetsmyndighetens granskning enligt kärntekniklagen prövar mark- och miljödomstolen SKB:s ansökan enligt miljöbalken. Som expertmyndighet ska Strålsäkerhetsmyndigheten även yttra sig till domstolen. När domstolen är klar med sin prövning lämnar den ett eget yttrande till regeringen.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef, tel. 08-799 43 51, Georg Lindgren, utredare, tel. 08-799 41 32 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.

Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (SFR)