Slutförvarsansökan: avslutande förhandlingsvecka i mark- och miljödomstolens huvudförhandling

Under fyra veckor har huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågått i mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten har, som remissinstans och regeringens expertmyndighet, deltagit under hela processen. Myndigheten förbereder nu inför den avslutande förhandlingsveckan i Nacka. Då ska myndigheten bland annat redovisa en sammanställning av kvarstående osäkerheter och redogöra för skälen till att verksamheten trots dessa kan tillåtas.

– Vi deltar under hela förhandlingen som regeringens expert och som remissinstans i målet. Det innebär att vi presenterar de bedömningar vi gjort och besvarar de frågor domstolen ställer till oss, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förutom en övergripande presentation av myndighetens roll och arbetssätt redogjorde myndigheten för bestämmelser i kärntekniklagen och om prövningsförfarandet enligt samma lag. Även resultatet av granskningen gällande metod- och platsval samt säkerhet efter förslutning presenterades liksom myndighetens bedömning gällande de tekniska barriärernas beständighet, särskilt frågan om påverkan av kopparkorrosion.

– Den tredje veckan fortsatte förhandlingen i Oskarshamn där alla besökte platsen där inkapslingsanläggningen planeras. Under veckan i Oskarshamn presenterade vi också vår granskning av industrins ansökan om en inkapslingsanläggning, berättar Ansi Gerhardsson.

Även under veckan i Östhammar skedde ett platsbesök, på platsen i Forsmark där slutförvaret planeras. Den veckan presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten sin granskning av de delar av SKB:s ansökan som rör uppförande och drift av kärnbränsleförvaret.

– Under den här resans gång har vi ombetts att svara på frågor som domstolen haft och flera av dem har vi redan besvarat. Den sista veckans första dag, den 23 oktober, kommer vi att svara på de som återstår. Bland annat redovisar vi då de frågor vi ser finns kvar att lösa med slutförvarsmetoden och som SKB behöver redogöra för i kommande steg av processen enligt kärntekniklagstiftningen, säger Ansi Gerhardsson.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.