Slutligt yttrande om slutförvarsansökan lämnas i början av 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen och avser att lämna sitt slutliga yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade i mars 2011 in ansökningar om tillstånd att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna mot kärntekniklagen, granskningen har pågått under lång tid och nationella och internationella experter har varit involverade i processen.

Ansökningarna har även skickats på bred nationell remiss till högskolor, universitet, berörda kommuner, andra myndigheter och miljöorganisationer.

– Granskningen kommer att resultera i att vi med eget yttrande lämnar över ärendet till regeringen för beslut, säger Ansi Gerhardsson.

Förutom att ansökan granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten mot kärntekniklagen så granskas den även av Mark- och miljödomstolen i Nacka mot miljöbalkens bestämmelser. Under totalt fem veckor i höstas pågick förhandlingarna i domstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten deltog som remissinstans och regeringens expertmyndighet. Domstolen har meddelat att de planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten har valt att samordna sin granskning med domstolens tidsplan och planerar att lämna sitt yttrande till regeringen i anslutning till domstolens yttrande.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef, tel. 08-799 43 51, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar den ansökan som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. I början av 2018 ska vår granskning vara klar och vårt yttrande lämnas till regeringen som fattar beslut om tillstånd ska ges eller inte.