Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår nya beredskapszoner kring kärnkraftverken

En inre beredskapszon på ungefär fem kilometer, en yttre beredskapszon på ungefär 25 kilometer och ett kompletterande planeringsavstånd på tio mil runt kärnkraftverken. Det föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i dag när uppdraget om översyn av beredskapszoner överlämnas till regeringen.

Den 22 oktober 2015 fick Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppdrag av regeringen att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer,  genomföra en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter med joniserande strålning.

Arbetet har pågått under två års tid och redovisas i dag, den 1 november 2017, till regeringen. Runt kärnkraftverken föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att det ska finnas en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på fem kilometer, en yttre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer och ett planeringsavstånd med en utsträckning på 100 km.

– I beredskapszonerna ska det finnas en plan för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. Dessutom ska information och jodtabletter delas ut i förväg och varning till allmänheten ska förberedas. Planeringen för utrymning av allmänheten i beredskapszonerna ska göra det möjligt att prioritera utrymning av den inre beredskapszonen framför utrymning av den yttre beredskapszonen, säger Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Inom planeringsavstånden ska det finnas en plan för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen. Dessutom ska det finnas planer för inomhusvistelse och begränsad extrautdelning av jodtabletter inom planeringsavståndet.

Övriga anläggningar

Kring bränslefabriken i Västerås föreslår myndigheten att nuvarande beredskapszon är kvar med mindre justeringar. Kring Clab föreslår myndigheten ett planeringsavstånd med en utsträckning på två kilometer. Vidare föreslår myndigheten att beredskapszonen kring Studsviksområdet avvecklas.

– I den stegvisa prövningen av European Spallation Source ERIC (ESS) har vi bedömt att det krävs beredskap för allmänheten utanför anläggningen. I den här rapporten lämnar vi inget förslag på beredskapszon runt den planerade anläggningen eftersom det i nuläget inte finns tillräckligt med information för att ta ställning till en beredskapszon kring ESS, säger Jan Johansson.

För att Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya beredskapszoner och planeringsavstånd ska kunna genomföras kring kärnkraftverken krävs förändringar i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Ytterligare information: Jan Johansson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.

Tre frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten, i samråd med MSB och berörda länsstyrelser, har identifierat bör utredas vidare:

1. system för att varna allmänheten kring kärnkraftverken

2. ansvar för hanteringen och rekommendationer om intag av jodtabletter

3. larmnivåer som idag tillämpas på kärntekniska anläggningar

Dagens beredskapszoner

I dag finns en inre beredskapszon och en indikeringszon som regleras i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Den inre beredskapszonen definieras geografiskt utifrån telefonstationsområden, cirka 15 km runt kärnkraftverken.

Indikeringszonen definieras geografiskt utifrån kommun- och församlingsgränser och sträcker sig cirka 50 km från kärnkraftverken.