Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår nya kärnavfallsavgifter

Den avgift kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas med i genomsnitt 1 öre per kilowattimme (kWh) producerad kärnkraftsel, från 4,0 till 5,0 öre/kWh. Det föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen idag.

För att finansiera omhändertagande av kärnavfall och rivning av kärnkraftverk betalar kärnkraftsindustrin avgifter till Kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att föreslå avgiftsnivåer och säkerhetsbelopp till regeringen och i dag lämnade myndigheten sitt förslag.  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att avgiften till Kärnavfallsfonden för åren 2018-2020 höjs med i genomsnitt 1 öre per kilowattimme (kWh) producerad kärnkraftsel.

– Baserat på myndighetens granskning av industrins kostnadsunderlag bedömer vi att de här avgifterna krävs för att finansiera en säker avveckling och slutförvaring av den svenska kärnkraften, säger Annika Åström, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

De föreslagna avgifterna uppgår till 3,3 öre/kWh för Forsmark, 6,4 öre/kWh för Oskarshamn och 5,2 öre/kWh för Ringhals. Detta innebär en genomsnittlig avgift på 5,0 öre/kWh. Barsebäck, som inte har någon reaktor i drift, föreslås betala 543 miljoner kronor per år.

Höjningen av avgiftsnivåerna förklaras framför allt av industrins beslut om tidigarelagd avställning av reaktorer och en lägre förväntad avkastning för fonden. Strålsäkerhetsmyndigheten gör även en egen bedömning av framtida reala prisförändringar och framtida elproduktion från kärnkraftverken. Avgiften för de kvarvarande reaktorerna baseras på en längre driftperiod och ett utökat placeringsmandat för kärnavfallsfonden, vilket har en dämpande effekt på avgiftsökningarna. Förslaget är i linje med den proposition regeringen i juni 2017 lämnade till riksdagen om reglerna för finansiering av kärnavfallshantering.

Ytterligare information: Annika Åström, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten, tel: 08-799 44 73 eller myndighetens pressjour tel: 08-799 40 20.

Kärnavfallsavgifter och säkerheter


Det är kärnkraftsindustrins ansvar att ta hand om använt kärnbränsle och kärnavfall samt riva kärnkraftverken på ett säkert sätt. För att säkra resurser till detta betalar kärnkraftsindustrin kärnavfallsavgifter till en fond, Kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar vart tredje år förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter och säkerheter, och regeringen fattar sedan beslut. Det nu aktuella förslaget avser 2018-2020. Nuvarande avgift är i genomsnitt 4,0 öre per producerad kilowattimme (kWh).