Svafo, Cyclife och Studsviks helhetsbedömningar har granskats

AB Svafo och Cyclife Sweden AB hanterar kärnavfall och Studsvik Nuclear AB genomför undersökningar på material, bland annat kärnbränsle. Alla tre har tillstånd enligt kärntekniklagen och därför måste de enligt lagen genomföra en helhetsbedömning av sin verksamhet vart tionde år. Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat deras första helhetsbedömningar.

I februari avslutade Strålsäkerhetsmyndigheten granskningen av Cyclife Sweden AB:s och Studsvik Nuclear AB:s helhetsbedömningar och i april var granskningen av AB Svafos klar. Alla tre verksamheterna ligger i Studsvik utanför Nyköping och hanterar kärnavfall och strålkällor i någon form. Därför betraktas de som kärntekniska anläggningar med tillstånd enligt kärntekniklagen och som sådana ska de genomföra en helhetsbedömning vart tionde år. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu avslutat granskningen av verksamheternas första helhetsbedömningar. Alla tre har fått föreläggande om att

  1. lämna in en ny helhetsbedömning senast i december 2025
  2. senast i december 2023 anmäla en plan för hur de planerar att genomföra helhetsbedömningen
  3. genomföra de åtgärder de identifierat i den nu granskade helhetsbedömningen
  4. under 2017 redovisa en plan för hur de brister Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat i sin granskning ska hanteras.

Därutöver ska Cyclife Sweden AB utveckla sina motiv till varför vissa tidigare redovisade åtgärder inte ska vara en del av säkerhetsprogrammet och redovisa en beredskapsplan medan Svafo ska genomföra en del åtgärder gällande fysiskt skydd och redovisa de genomförda åtgärderna till myndigheten.

– Alla tre har fått föreläggande för att åtgärda identifierade brister och för att kommande helhetsbedömningar ska bli ännu bättre. Men vi har inte funnit någon anledning att besluta om ytterligare villkor för verksamheterna, kommenterar Ove Nilsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Ove Nilsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 40 83, eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Fakta

Var tionde år ska verksamheter med tillstånd enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet genomföra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd, enligt 10 a §. Bedömningen ska genomföras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser för på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen samt föreskrifter och villkor som beslutats med stöd av lagarna. Den ska även innehålla förutsättningar för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.