Systematiskt kvalitetsarbete kan förbättra strålsäkerheten för patienter som får strålbehandling

Strålbehandlingsverksamheterna vid landets länssjukhus sker under goda strålskyddsförhållanden. Dock krävs ett systematiskt kvalitetsarbete för att undvika enkelt avhjälpta brister och ytterligare öka strålsäkerheten för patienter som får strålbehandling. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av strålbehandlingsverksamhet vid landets länssjukhus.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inspekterat strålbehandlingsverksamheten vid landets länssjukhus med avseende på patientstrålskydd. Resultatet visar att de i stort sett fungerar väl ur strålskyddssynpunkt på många områden. Till exempel har de väl fungerande system för organisation, styrning och ledning och det finns goda exempel på samverkansformer på olika nivåer och mellan olika funktioner inom verksamheten. Generellt finns det väl fungerande kontrollrutiner för utrustning och det finns allmänt hög följsamhet avseende krav på optimering och säkerställande av rätt dos till rätt områden.

Inom ett par områden visade inspektionerna på brister som behöver åtgärdas för att öka strålsäkerheten för patienterna ytterligare. Till exempel kunde inte verksamheterna, på grund av bristande kompetenskartläggning och -dokumentation, visa att personalens kompetens var tillräcklig för en patientsäker strålbehandlingsverksamhet. Det fanns även brister i tillgången till lokala metodbeskrivningar för behandlingsmetoder och brister i avvikelsehanteringen.

– Generellt sker strålbehandlingsverksamheten under goda strålskyddsförhållanden men för att undvika att den här typen av brister uppkommer krävs ett systematiskt kvalitetsarbete, säger Henrik Båvenäs, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Rapporten kommer att skickas ut till samtliga kliniker med strålbehandlingsverksamhet för att öka medvetenheten om var typiska brister inom verksamheten finns så att de kan åtgärdas. Därigenom kan strålsäkerheten för patienter som genomgår strålbehandling förbättras ytterligare.

Ytterligare information: Henrik Båvenäs, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 45 alternativt via myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20

Om rapporten

Rapporten är en sammanställning av de bedömningar, med avseende på patientstrålskydd och säkerhet, som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort vid inspektioner av strålbehandlingsverksamhet vid åtta av landets länssjukhus 2012 till 2016.

Inspektionerna genomfördes med inriktning mot kvalitetssäkring inom extern strålterapi. Fyra områden granskades

1. organisation, styrning, ledning
2. personalens kompetens
3. utrustning
4. kliniska procedurer.

Samtliga brister som identifierades under inspektionerna är åtgärdade och inspektionerna är därmed avslutade.