3,8 miljoner till doktorandtjänst i experimentell nanodosimetri

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) får 3,8 miljoner kronor i forskningsbidrag för att finansiera en doktorandtjänst inom experimentell nanodosimetri. Projektet löper 2018-2023.

För att beskriva risker med och biologiska effekter av strålning behövs, förutom den absorberade dosen, även ett mått på strålkvaliteten. Olika mått används men ingen av dem är mätbara storheter och de är inte etablerade storheter för kvantifiering av strålkvalitet.

– Det finns ett stort behov av metrologi inom detta område, och det är ett viktigt forsknings-, utvecklings- och tillämpningsområde för riksmätplatser och andra forskargrupper, både i Sverige och internationellt, säger Jan Lillhök, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under 2015 och 2016 har Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat en förstudie och två forskningsprojekt rörande detektorlösningar och mätmetoder för nanodosimetriska storheter samt dessa storheters relation till radiobiologiska modeller och användbarhet för bestämning av strålkvalitet.

– Resultaten hittills är lovande men det krävs vidare studier för att hitta välfungerande metoder och detektorer samt förankring i etablerade strålningsbiologiska modeller, säger Jan Lillhök.

Syftet med det doktorandprojekt som KTH har fått finansiering till är att vidareutveckla resultaten från de tidigare projekten. Projektet löper 2018-2023 och bidraget ger 700 000 kronor per år 2018-2022 och därefter ytterligare 300 000 efter inlämnad slutredovisning.

Ytterligare kommentarer: Jan Lillhök, utredare, tel. 08-799 42 67, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Forskningsutlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap. Här kan du ta del av aktuella utlysningar.