Sveriges genomförande av kärnavfallsdirektivet rapporterad till Kommissionen

Strålsäkerhetsmyndigheten har sammanställt Sveriges andra rapportering enligt rådets direktiv 2011/70/Euratom om en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Rapporten är inlämnad till Kommissionen.

Rapporten inleds med en översiktlig information om omfattning och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt vilka aktörer och myndigheter som är involverade i arbetet.

– Rapporten redogör för de förändringar som skett sedan förra rapporteringen 2015 såsom till exempel beslutet att stänga fyra reaktorer och SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle, säger Eva Gimholt, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvuddelen av rapporten fokuserar på att beskriva de åtgärder som vidtas på nationell nivå för att uppfylla kärnavfallsdirektivets krav, artikel för artikel.

Ytterligare information: Eva Gimholt, utredare, tel. 08-799 40 87 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information och rapporten

Enligt artikel 14.1 i direktiv 2011/70/Euratom ska medlemsländerna vart tredje år, senast den 23 augusti, lämna en rapport till Kommissionen om genomförandet av hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Sveriges första rapportering till Kommissionen skedde i augusti 2015.

Enligt förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar Strålsäkerhetsmyndigheten för att sammanställa Sveriges rapport senast den 1 juli var tredje år, och därefter skicka in rapporten till Kommissionen. Sveriges andra rapport sammanställdes och lämnades till Energi- och miljödepartementet i juni 2018, och den 16 augusti skickades rapporten in till Kommissionen.