Alltför få mäter radon

Endast en av tre småhusägare har mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. Dessutom känner mindre än hälften av dem som röker till att radon är särskilt farligt för rökare. Samtidigt ställer fyra av tio kommuner inte krav på fastighetsägare av flerbostadshus att genomföra radonmätningar och tre av tio kommuner har inte med radon i sina tillsynsplaner. Det visar två undersökningar som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört. 

Den 1 oktober börjar ”radonmätningssäsongen”. Radon i bostaden bör mätas i minst två månader under eldningssäsongen, som normalt är 1 oktober till 30 april. Trots att höga nivåer av radon ökar risken för lungcancer är det alltför få som mäter radonhalten i sin bostad.

En undersökning av hushållens medvetenhet om radon som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra visar att endast 35 procent av de tillfrågade småhusägarna hade mätt radon i sin bostad. Detta trots att Boverket 2009 uppskattade att cirka 250 000 småhus och 75 000 lägenheter hade radonhalt över den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 . När det gäller lägenheter är det normalt inte lägenhetsinnehavare som ansvarar för att mätningar görs.

– Även om de siffrorna sannolikt är något lägre i dag har många bostäder i Sverige säkerligen fortfarande en förhöjd radonhalt. Vår undersökning visar ju också att det är alltför få som mäter radon i hemmet, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

En undersökning av kommunernas arbete med radon under 2016, som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra, visar att fyra av tio kommuner inte ställde krav på fastighetsägare av flerbostadshus att genomföra radonmätningar under det år som undersökningen efterfrågade. I storstadskommuner är det vanligare att ställa sådana krav. Undersökningen visar också att radon finns med i tillsynsplanen i sju av tio kommuner och totalt uppskattades att 43 procent av flerbostadshus kontrollerats av kommunerna när det gäller radonhalt.

– I år genomför vi vissa åtgärder som vi hoppas kan hjälpa till att förbättra allmänhetens kunskaper om radon och stötta kommunerna i deras arbete med radonfrågorna. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra statliga myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan för radonarbetet, där kommunikationsfrågor ingår. Och den 1 oktober har vi ha en dag med landets kommuner och länsstyrelser om radonarbetet i Sverige, där till exempel resultaten från de här undersökningarna presenteras, säger Tomas Persson.

Ytterligare information: Tomas Persson, utredare, tel. 08-799 40 84, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information om radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Radon i bostäder orsakar uppskattningsvis omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och risken att drabbas är större om man är rökare.

Mer information om nationell handlingsplan för radon

I enlighet med strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) har Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna till följd av exponering för radon.