Beslut om beredskapskategori för European Spallation Source i Lund

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort bedömningen att det kan inträffa händelser på ESS som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas. Samtidigt bedömer myndigheten att dessa händelser inte kan leda till allvarliga deterministiska effekter, det vill säga akuta skador, utanför anläggningen. Därför ska ESS-anläggningen placeras i beredskapskategori 2.

Verksamheter med joniserande strålning som kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten ska placeras i en beredskapskategori. Vilken beredskapskategori en verksamhet placeras i avgörs av vilka hälsoeffekter en allvarlig händelse kan leda till för dem som arbetar på anläggningen eller människor som vistas utanför anläggningsområdet samt vilka skyddsåtgärder som därmed bör vidtas för att skydda allmänheten. De skyddsåtgärder som det bör finnas en planering för, beroende på vilken beredskapskategori en anläggning placeras inom, är utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det kan inträffa händelser på den planerade forskningsanläggningen utanför Lund, European Spallation Source ERIC (ESS), som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten måste vidtas. Samtidigt görs bedömningen att dessa händelser inte kan leda till allvarliga deterministiska effekter utanför anläggningen.

– På vår begäran har ESS analyserat möjliga olycksförlopp och utifrån analyserna har ESS redovisat en dimensionerande händelse som Strålsäkerhetsmyndigheten anser kan ligga till grund för beredskapsplaneringen runt ESS, förklarar Peter Frisk.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat ESS underlag och tagit fram en representativ källterm, alltså den aktivitetsmängd som kan släppas ut vid händelsen. Med hjälp av spridnings- och dosberäkningar har ett statistiskt underlag tagits fram som gjort det möjligt för myndigheten att placera ESS-anläggningen i beredskapskategori 2.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsspecialist, tel. 08-799 43 66, alternativt via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.