Fortsatt mätning av cesium-137 i vildsvin skjutna i Heby

För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som skjuts i Heby kommun under 2018.

Strålsäkerhetsmyndigheten har betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Analyserna visar att en stor andel prover överstiger försäljningsgränsvärdet för cesium-137 om 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Ett flertal djur överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå på 10 000 Bq/kg där Livsmedelverkets kostråd avråder från att alls äta köttet. För att kunna se hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året kommer myndigheten att under hela 2018 bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin skjutna inom ett mindre geografiskt område, Heby kommun.

– Vi såg att det fanns grisar med höga cesiumhalter och för att kunna ge bra rekommendationer behöver vi ta reda på hur halterna varierar över året, om det skiljer mellan årstiderna beroende på vad grisarna äter, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning.

Kravet för att myndigheten ska bekosta analysen är att vildsvinet skjutits i Heby kommun och att myndigheten får ta del av mätresultaten samt uppgifter om var och när djuret är skjutet.

– I avvaktan på resultat av det här projektet rekommenderar vi dem som jagar i områden där höga cesiumhalter uppmätts i vildsvin att mäta cesiumhalten om vildsvinet ska användas som föda, säger Pål Andersson.

Resultat från mätningar i Heby kommun kommer att redovisas på myndighetens webbplats löpande under året vilket ger värdefull  information kring årstidsvariation även till dem som jagar i andra områden.

Ytterligare information: Pål Andersson, utredare, tel. 08-799 41 39, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Cesium-137 i vildsvinskött