Internationell kommission utreder utsläpp av rutenium-106 hösten 2017

Det radioaktiva ämnet rutenium-106 (Ru-106) uppmättes i flera europeiska länder hösten 2017. Nivåerna var låga i Sverige och innebar ingen fara för människor eller miljö, ursprunget till utsläppet är ännu okänt. Ryssland har tillsatt en kommission för att utreda händelsen där Sverige deltar tillsammans med Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge. Kommissionen hade sitt första möte den 31 januari 2018.

Sverige och flera andra länder i Europa uppmätte det radioaktiva ämnet rutenium-106 (Ru-106) i slutet av september och i början av oktober 2017. De nivåer som uppmättes i Sverige var så låga att de inte innebar någon fara för människor eller miljön. Strålsäkerhetsmyndigheten, tillsammans med många andra länder, rapporterade mätresultaten till Internationella atomenergiorganet (IAEA). IAEA uppmanade alla medlemsländer att rapportera om det inträffat en händelse med utsläpp av Ru-106, men inget medlemsland har gjort det. Frankrike och Tyskland har därefter publicerat information om att utsläppet troligtvis har sitt ursprung i ett område söder om Uralbergen.

På initiativ av Institutet för kärnsäkerhet vid den Ryska vetenskapsakademin (Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Science) deltar Sverige tillsammans med Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge i en internationell kommission för utredning av händelsen. Kommissionens arbete syftar till att identifiera ursprunget till Ru-106-utsläppet och dess eventuella hälsoeffekter på befolkningen. Arbetet kommer att bedrivas öppet och resultaten och slutsatserna kommer att publiceras i en rapport.

Vid ett första möte den 31 januari 2018 diskuterade kommissionens deltagare de uppgifter som finns tillgängliga om händelsen. Kommissionen konstaterar bland annat att:

  • Baserat på mätningarna i olika europeiska länder och Ryssland uppskattas aktiviteten av Ru-106 i luften ha varit i storleksordningen 100 TBq (1x1014 Bq).
  • De modellberäkningar som har utförts i olika länder överensstämmer med varandra, men på grund av stora osäkerheter kan Ru-106-utsläppets ursprung ännu inte fastställas.
  • I vissa länder uppmättes även Ru-103. Förhållandet mellan Ru-106 och Ru-103 var detsamma i dessa länder och motsvarar förhållandet hos ett relativt nyligen bestrålat kärnbränsle.
  • Mätningar av markbeläggning  i vissa områden i Ryssland behöver genomföras. Kommissionen anser också att mätningar av markbeläggning i Rumänien kan vara värdefulla eftersom de högsta värdena av Ru-106 i luft uppmätts där.
  • Hypotesen om att Ru-106-utsläppet har sitt ursprung från en strålkälla för medicinsk terapi kan uteslutas.
  • Den ryska tillsynsmyndigheten Rostechnadzor har genomfört inspektioner vid anläggningarna PO-Mayak och NIIAR (Dimitrovgrad) som täcker deras verksamhet under perioden augusti-november 2017. Vid dessa inspektioner har, enligt tillsynsmyndigheten, inga avvikelser från normala processer identifierats.

Ytterligare information: via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om rutenium-106

Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller. Det används till exempel vid behandling av vissa cancerformer. Rutenium-106 finns inte naturligt i luften.