Kärnkraftssektorn har fortsatt stort kompetensbehov

Kärnkraftsbranschen har en tid skildrats som en nedläggningsverksamhet, men industrin planerar att driva sex reaktorer ett par decennium framåt. Branschen har därför långsiktiga behov av kärnteknisk kompetens, speciellt inom långtidsdrift, avveckling och avfallshantering. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområden redovisas till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar.

Kärnkraftsbranschens attraktionskraft bland studenter har dalat och ett kärntekniskt mastersprogram ges idag endast vid ett lärosäte, jämfört med tidigare tre.

– Men i vår utredning har vi sett att kärnkraftsbranschen har behov av kompetens under lång tid framöver, speciellt inom långtidsdrift, avveckling och avfallshantering, säger Anneli Hällgren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten anser att kompetensförsörjningssystemet behöver stärkas genom

  • en nationell samverkan med en samordnad styrning så att områdets alla aktörer bidrar till att upprätthålla den kompetensförsörjning som behövs.
  • ökad finansiering till en kritisk kärna av forskningsmiljöer för att för att säkerställa att det framöver finns en miniminivå av vetenskaplig expertis med inblick i de verksamheter med strålning som bedrivs i Sverige, samt ökad finansiering av omkringliggande forskningsmiljöer.
  • formaliserad samverkan mellan aktörer inom den statliga forskningsfinansieringen för att garantera att ytterligare, för strålsäkerheten, relevanta forskningsmiljöer upprätthålls.
  • att utbildning inom för samhället kritiska strålsäkerhetsområden säkerställs.
  • informationsinsatser och kampanjer från flera aktörer för att attrahera studenter att välja strålsäkerhetsrelaterade utbildningar och yrken.

Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Ytterligare information: Anneli Hällgren, avdelningschef, tel. 08-799 42 86, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.