Landstingen i Jönköping, Blekinge och Norrbottens län bäst på att följa egna strålskyddsrutiner

En kommande rapport som Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar under Röntgenveckan 2018 visar hur väl svenska röntgenavdelningar följer sina dokumenterade strålskyddsrutiner; att använda kompression, att fråga kvinnor i fertil ålder om graviditet samt att använda gonadskydd på pojkar och män. Landstingen i Jönköping, Blekinge och Norrbottens län toppar listan, de har rapporterat att 100 procent av undersökningarna utförts i enlighet med dokumenterade rutiner.

Strålsäkerhetsmyndigheten har frågat ett stort antal röntgenavdelningar om de följt sina dokumenterade rutiner vid röntgenundersökningar. Rutinerna innebär att

  1. identiteten på patienten ska kontrolleras
  2. gonadskydd ska användas på pojkar och män vid bukröntgen för att undvika onödig bestrålning av testiklarna
  3. kvinnor i fertil ålder ska tillfrågas om de är gravida vid bukröntgen för att undvika onödig bestrålning av fostret samt att 
  4. kompression ska användas för att minska stråldosen till patienten.

– Sedan 2012 har vi vid fyra tillfällen frågat röntgenavdelningarna hur väl de följer sina dokumenterade rutiner. Vi har tidigare sett att de är bra på att kontrollera identiteten på patienterna så i årets undersökning har de fått rapportera in hur stor andel av undersökningarna som genomförts enligt rutiner om gonadskydd, graviditet och kompression, säger Lena Thorsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mottagningarna har fått redovisa antal undersökningar där rutinerna skulle ha tillämpats, antal undersökningar där rutinerna har tillämpats och antal undersökningar där rutiner inte tillämpats men där dokumentation beskriver varför.

– Det är tre landsting som rapporterat att de vid samtliga undersökningar följt rutinerna om gonadskydd, graviditet och kompression. Det finns andra som till exempel följt rutiner om graviditet och gonadskydd vid alla undersökningar men inte gjort det lika bra gällande kompression. Vår undersökning visar att det bara är landstingen i Jönköping, Blekinge och Norrbottens län som följt rutinerna till 100 procent, berättar Lena Thorsson.

I snitt i Sverige tillfrågades fertila kvinnor om graviditet innan bukröntgen vid 82,2 procent av de genomförda undersökningarna. Kompression användes vid 57,5 procent av undersökningarna och gonadskydd vid 56,4 procent av undersökningarna.

– Efterlevnaden av rutiner om kompression och gonadskydd är fortsatt låg, även om det skett en förbättring sedan vi började fråga om detta. Det finns förbättringsmöjligheter och detta är små, enkla rutiner som bör följas för att minska stråldosen till patienterna, konstaterar Lena Thorsson.

Nyttan av en undersökning ska alltid vägas mot risken det innebär för patienten att behandlas med strålning.

– Det innebär att även om en vårdgivare inte följer sina rutiner så kan nyttan av behandlingen ändå väga tyngre, att inte få en diagnos kan vara värre för patienten än att utsättas för mer strålning än vad som krävs, säger Lena Thorsson.

Undersökningen presenterades den 21 september på Röntgenveckan 2018, där Lena Thorsson och kollegan Camilla Enkvist höll ett föredrag om den. Rapporten kommer att färdigställas i början av oktober.

Ytterligare information: Lena Thorsson, inspektör, tel. 08-799 40 31, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Det finns tre grundläggande principer för strålskydd inom sjukvården; berättigande, optimering och dosgränser. Berättigande och optimering avser den strålning patienten utsätts för vid undersökningen. Berättigande innebär att nyttan av en behandling med strålning ska vara större än risken att patienten skadas av den. Optimering innebär att stråldosen ska vara så låg som möjligt samtidigt som det önskade resultatet av bestrålningen ska uppnås. Dosgränser är satta för att skydda personal och allmänhet.