Nationalrapport om åldershantering vid reaktorerna inlämnad

Forsmark och Ringhals har övergripande ålders­hanterings­program som uppfyller myndighetens krav och internationella förväntningar. OKG har utvecklat ett program som behöver implementeras i organisationen. Det visar en ny nationalrapport från Strål­säkerhets­myndigheten som granskat och bedömt reaktorägarnas egenvärderingar av åldershantering vid reaktorerna.

Artikel 8 i kärnsäkerhetsdirektivet, 2014/87/Euratom, ställer krav på att medlemsstaterna samordnat ska göra en nationell bedömning av särskilt tema kopplat till kärnsäkerhet. Temat ska vara relevant för de kärntekniska anläggningarna inom medlemsstaternas territorium. Alla andra medlemsstater, med kommissionen som observatör, ska bjudas in att delta i en inbördes granskning av den nationella bedömningen. De får då möjlighet att kommentera och ställa frågor till respektive nation  om deras rapport. Tematiska granskningar ska ske vart sjätte år.

– De tematiska granskningarna kan ses som en uppföljning av stresstesterna som genomfördes efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima. De genomförs på ett likartat sätt med ENSREG och WENRA som centrala aktörer tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, säger Nina Persson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den europeiska kärnkraftsparken åldras. Frågor om åldershantering har därför fått ett ökat fokus inom EU. Första temat som valts ut för tematisk granskning är åldershantering vid kärnkraftsreaktorer. Den svenska granskningen inleddes 2017 med att reaktorägarna genomförde och rapporterade en egenvärdering för sina reaktorer utifrån en fastställd specifikation.

– Nationalrapporten visar att Forsmarks Kraftgrupp och Ringhals AB har övergripande åldershanteringsprogram som uppfyller våra krav och internationella förväntningar. OKG har utvecklat ett övergripande åldershanteringsprogram som behöver implementeras i organisationen, säger Nina Persson.

De åldersprogram som finns för reaktortank, kablar, ingjutna rör och betongkonstruktioner är tillräckliga och uppfyller i stort sitt syfte. Förbättringsmöjligheter finns för samtliga tillståndshavare i olika omfattning, vilket tydliggörs i rapporten. De bör bland annat använda mer väldefinierade acceptanskriterier och arbeta mer aktivt med att förebygga åldersrelaterade fel.

– Vi rekommenderar tillståndshavarna att på ett systematiskt sätt arbeta mer med kvalitetshantering av åldershanteringsprogrammet och att mäta kvalitet, ändamålsenlighet och effektivitet. Tillståndshavarna bör även i större utsträckning för vissa områden utöka samarbetet nationellt och internationellt för att utveckla sin kompetens och lära sig mer om exempelvis åldersmekanismer och verktyg för åldershantering, säger Nina Persson.

Nationalrapporten har lämnats till ENSREG och i maj 2018 sker ett avslutande granskningsmöte i Bryssel.

Ytterligare information: Nina Persson, enhetschef, tel. 08-799 41 13, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.