Nationell samordning krävs för långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

Samhällskritiska forskningsområden är i dag underfinansierade och utbildningar inom strålsäkerhet är hotade. Det krävs en nationell samordning för att långsiktigt upprätthålla kompetensen på strålsäkerhetsområdet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområden redovisas till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar.

– Det är inte lätt att överblicka eller styra kompetensförsörjningssystemet inom de strålningsrelaterade områdena, säger Anneli Hällgren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Det saknas en enhetlig strålsäkerhetsbransch och kunskapsområdena är spridda inom flera vetenskapliga grenar.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att kompetensförsörjningssystemet inom strålsäkerhetsområdet behöver stärkas om dagens och framtidens behov av kompetens ska mötas.

– Ett antal samhällskritiska forskningsområden är i dag underfinansierade och utbildningar inom strålsäkerhet är hotade. Det är en av de avgörande anledningarna till sårbarheten inom kompetensförsörjningssystemet, säger Anneli Hällgren.

För att komma till rätta med problemen bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att kompetensförsörjningsystemet behöver förstärkas genom:

  • en övergripande nationell strategi och samordning för ökad effektivitet i kompetensförsörjningssystemet.
  • ökad finansiering till en kritisk kärna av forskningsmiljöer för att för att säkerställa att det framöver finns en miniminivå av vetenskaplig expertis med inblick i de verksamheter med strålning som bedrivs i Sverige, samt ökad finansiering av omkringliggande forskningsmiljöer.
  • formaliserad samverkan mellan aktörer inom den statliga forskningsfinansieringen för att garantera att relevanta forskningsmiljöer upprätthålls.
  • att utbildning inom för samhället kritiska strålsäkerhetsområden säkerställs.
  • informationsinsatser och kampanjer från flera aktörer för att attrahera studenter att välja strålsäkerhetsrelaterade utbildningar och yrken.

Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Ytterligare information: Anneli Hällgren, avdelningschef, tel. 08-799 42 86, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.