Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Strålsäkerhetsmyndigheten bör få uppgiften att koordinera berörda myndigheters samarbete kring radon. Dessutom bör radonhalter i bostäder och på arbetsplatser kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter. 

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Det har även uppmärksammats på EU-nivå och i strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) finns krav på medlemsländerna att upprätta en nationell handlingsplan för radon. I enlighet med direktivet har Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna till följd av exponering för radon.

Handlingsplanen föreslår bland annat

  • ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten, med uppdrag att planera och följa upp insatser för att genomföra de strategier och aktiviteter som handlingsplanen tar upp
  • att en radonkampanj genomförs som en del av långsiktiga kommunikationsinsatser för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalter
  • att myndigheternas information om radon samordnas så att heltäckande information finns lätt tillgängligt
  • att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.

– Vi är flera myndigheter som har olika ansvar i radonfrågan, med den gemensamma nationella handlingsplanen kan vi lägga kraftigare fokus på frågan och tillsammans minska risken att människor skadas till följd av radonexponering, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Alla deltagande myndigheter står bakom de förslag till åtgärder och strategier som framförs. Genomförandet av handlingsplanens strategier och åtgärdsförslag kommer efterhand att följas upp och utvärderas.

Ytterligare information via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20

Bakgrund

Med anledning av uppdraget att utforma handlingsplanen genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten 2014 en utredning som analyserade nuvarande organisation och ansvarsfördelning för radon. Utredningen identifierade bland annat avsaknad av en nationell samsyn om prioriteringarna i radonarbetet. Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan myndigheter med ansvar i radonfrågan bedömdes som rimlig, men samordningen mellan myndigheterna ansågs kunna förbättras.

I en kommunenkät som Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde 2017 framkom också att kommunerna efterfrågade stöd och vägledning, informationsstöd och nationell samordning i radonfrågan.