Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt

Veterinärer och tandläkare med viss röntgenutrustning, arbetsplatser med hög radonhalt och verksamheter som hanterar material med naturligt förekommande radioaktiva ämnen är några av de verksamheter med joniserande strålning som framöver inte behöver söka tillstånd för sin verksamhet. Istället ska verksamheten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den 1 juni 2018 börjar Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter att gälla.

Den 1 juni ersattes strålskyddslagen med tillhörande förordning av en ny. Det nya regelverket möjliggör för Strålsäkerhetsmyndigheten att införa anmälningsplikt för vissa verksamheter med joniserande strålning. Det har fått genomslag i Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter som börjar gälla samtidigt som lagen och förordningen.

– Det har krävts en hel del bedömningsarbete för att avgränsa vilka verksamheter som kan hanteras genom anmälningsplikt. De verksamheter som i de nya föreskrifterna omfattas av anmälningsplikt kommer att ha en kravnivå som bättre överensstämmer med deras risknivå. Myndigheten inför därmed ett enklare förfarande, säger Ulf Yngvesson, chefsjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

De verksamheter som blir anmälningspliktiga är

  • odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare
  • veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur
  • röntgen inom godshantering och materialanalys (t ex kabinettröntgen, XRF och XRD)
  • radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)
  • öppna strålkällor med låg aktivitet
  • arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3
  • mikrovågstorkning
  • medicinska solarier
  • verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)
  • yrkesmässig handel med strålkällor, förutom de som kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet  (HASS).

För de verksamheter som inte behövt ett individuellt tillstånd tidigare men som nu blir anmälningspliktiga börjar anmälningsplikten gälla först den 29 januari 2019.

Utöver anmälningsplikten reglerar även den nya lagen radiologiska nödsituationer och omgivning med joniserande strålning. Det sistnämnda handlar om platser med joniserande strålning som finns utan att människor har skapat den, såsom exempelvis radon.

– Det har resulterat i att det även finns nya föreskrifter om radon på arbetsplatser som bland annat innebär att arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 blir anmälningspliktiga, säger Ulf Yngvesson.

Ytterligare information: Ulf Yngvesson, chefsjurist, tel. 08-799 43 41, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20