Nytt villkor för Umeå-företag – verksamheten ska bedrivas av en vårdgivare

Ett företag i Umeå har fått sitt tillstånd förenat med ett nytt villkor. Företaget har tillstånd för medicinska exponeringar med utrustning avsedd för medicinsk röntgendiagnostik och därför anser Strålsäkerhetsmyndigheten att verksamheten ska bedrivas av en vårdgivare som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta sedan Strålsäkerhetsmyndighetens vid en inspektion konstaterat att undersökningarna utfördes på ett gym och att företaget inte är registrerad vårdgivare. Senast den 15 maj ska villkoret vara uppfyllt.

Den som utför medicinska exponeringar ska enligt Strålsäkerhetsmyndigheten betraktas som en vårdgivare. Därför ska verksamheten bedrivas av en vårdgivare som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). När myndigheten genomförde en inspektion av ett företag i Umeå, med tillstånd för medicinska exponeringar med utrustning avsedd för medicinsk röntgendiagnostik, konstaterades att undersökningarna utfördes på ett gym och att företaget inte är en registrerad vårdgivare. Det fördes inte heller noteringar eller daganteckningar över utförda undersökningar, vilka slutsatser som dragits av undersökningen och vilka råd som getts till den undersökta personen.

– Den som utför röntgenundersökningar betraktas som en vårdgivare och omfattas därför av regler för patientsäkerhet. Efter inspektionen har företagets tillstånd förenats med villkor om att verksamheten ska bedrivas av en vårdgivare som är registrerad hos IVO, säger Carl Bladh, inspektör på enheten för medicinska bestrålningar på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt inspektionsrapporten får företaget också kritik för att undersökningar utförts utan att de varit medicinskt motiverade och därmed inte varit berättigade. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten innebär bristen på berättigandebedömning att personer riskerar att exponeras för joniserande strålning på felaktiga grunder. Därför föreläggs nu företaget att säkerställa att en berättigandebedömning utförs före varje undersökning och att endast berättigade undersökningar genomförs.

– Utrustningen som användes hos det aktuella företaget för att analysera kroppskomposition och bentäthet ger en väldigt låg stråldos. Hälsorisken som en enskild undersökning innebär är sannolikt mycket låg men alla oberättigade undersökningar innebär en onödig bestrålning  som ska undvikas, säger Carl Bladh.

Senast den 15 maj ska tillståndsvillkoret om vårdgivare registrerad hos IVO vara uppfyllt och senast den 30 maj ska föreläggandet gällande berättigandebedömningar vara åtgärdat och redovisat skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Carl Bladh, inspektör, tel. 08-799 44 84, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Fakta: berättigande och optimering

Berättigande: Strålning inom vården får användas om den gör mer nytta än skada. Inför varje undersökning eller behandling ska en bedömning göras om exponeringen gynnar den enskilda patientens hälsa och om den valda metoden är den mest lämpliga.

Optimering: Inom röntgenverksamhet ska stråldosen hållas så liten som det är möjligt samtidigt som det avsedda resultatet uppnås.