Rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4 godkänd

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Ringhals AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4.

Reaktorn Ringhals 4 har tidigare haft en högsta termisk effekt om 2 783 megawatt. Redan 2007 ansökte Ringhals AB (RAB) om tillstånd att höja effekten till 3 300 megawatt. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte ansökan och lämnade över ärendet till regeringen, men när RAB i juli 2009 ställdes under särskild tillsyn rekommenderade myndigheten regeringen att avvakta med beslut i frågan. Sedan dess har Ringhals 4 genomgått effekthöjnings- och moderniseringsåtgärder.

De huvudsakliga anläggningsändringarna för att möjliggöra effekthöjningen har varit byte av tryckhållaren och de tre ånggeneratorerna. Den särskilda tillsynen är hävd sedan 2013. I december 2013 fick RAB tillstånd av regeringen att gå vidare med effekthöjningen. 2015 fick RAB tillstånd för provdrift av reaktorn vid den nya effektnivån 3 300 megawatt .

I mars 2017 lämnade RAB in en ansökan om godkännande av kompletterad säkerhetsredovisning och tillstånd för rutinmässig drift vid 3 300 megawatt för Ringhals 4. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och godkänt ansökan.

– I granskningen har vi sett att Ringhals AB genom provdrift och provdriftsäsongerna säkerställt att anläggningen kan drivas på ett säkert och tillförlitligt sätt vid en termisk effekt om 3 300 megawatt, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Termisk effekt

Termisk effekt (eller värmeeffekt) är den mängd värme som produceras i en kärnreaktor under en viss tidsperiod. Verkningsgraden vid en kärnreaktor är cirka 35 procent, vilket innebär att den termiska effekten måste vara ungefär tre gånger så hög som den önskade elektriska effekten.

MW = megawatt (1 000 kilowatt) 1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Den högsta termiska effekt som får tas ut från en reaktor anges i regeringens tillstånd. För att få höja den termiska effekten i en reaktor måste tillståndshavaren därför ansöka om tillstånd hos regeringen. 

Mer information